Съдия Николай Николов подписа акта за встъпване в длъжност „съдия в Окръжен съд – Кюстендил“ пред Общото събрание на съдиите и председателя на съда – съдия Пенка Братанова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Николай Николов – съдия в Районен съд – Кюстендил и негов заместник – административен ръководител, в длъжност „съдия в Окръжен съд – Кюстендил“, след спечелен конкурс за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия. Съдия Николов има над 23 години юридически стаж, от които над 21 години в Районен съд – Дупница и Районен съд - Кюстендил. 

Административният ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова пожела на съдия Николов здраве и професионални успехи!