Съдия Чавдар Тодоров встъпи в длъжност - административен ръководител, председател на Районен съд – Кюстендил. Актът за встъпване му бе връчен от председателя на Окръжен съд - Кюстендил, съдия Пенка Братанова, като преди това двамата положиха подписите си в атмосфера на приемственост.

Съдия Братанова пожела на съдия Тодоров: „Успех и търпение“, като председател на Районен съд – Кюстендил.

Съдийската колегия на ВСС избра с пълно единодушие съдия Чавдар Тодоров за административен ръководител, председател на Районен съд – Кюстендил, по време на заседанието си на 13 декември 2022 г. Съдия Чавдар Тодоров е съдия в Районен съд – Кюстендил от 2006 година. От 2006 до 2008 г. разглежда наказателни дела, а от 2008 г. до момента разглежда граждански дела. Започва своята кариера като младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил от 2004 до 2006 г. 

От днес, Окръжен съд – Кюстендил командирова младши съдия Мария Танева като съдия в Районен съд – Кюстендил. Тя ще разглежда граждански дела.