Много добра оценка за дейността на Районен съд – Кюстендил през 2020 година, поставя административният му ръководител, съдия Мая Миленкова, предвид факта, че съдът работи с намален състав през цялата година и предвид забавяне разглеждането на дела, заради пандемията от COVID- 19.

 „Благодаря на всички колеги съдии и на съдебните служители за положените усилия в тази трудна 2020 година“, коментира председателят на съда, съдия Мая Миленкова.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 14 щатни бройки за съдии, от които 10 съдии, 2 – ма съдии - държавни съдебни изпълнители и 2 - съдии по вписванията. През целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав. Една щатна бройка за съдия е незаета, един съдия е в отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст и в продължителен отпуск за временна неработоспособност, и един съдия е командирован в Административен съд – Кюстендил, считано от 04.02.2019 г. Действителната натовареност на съдиите за отработените 88 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 52,70 дела, а спрямо приключените – 44,85 дела.

През годината в съда са образувани 4052 дела. Към 01.01.2020 г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 586 дела. В края на отчетния период са останали несвършени 691 дела, представляващи 14,90 % от всички дела за разглеждане.

Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе в предвид това, че през цялата година съдът в цялост и гражданското му отделение в частност работи в намален съдийски състав, като следва да се отчете и епидемичната обстановка в страната, както и обявеното извънредно положение във връзка със заболеваемостта от Ковид 19.

В 3-месечен срок, са приключени 3416 дела от всички видове, представляващи 86,55% от приключените (3947) дела и 73,65% от всички дела за разглеждане (4638) дела.

Най - често срещаните причини за отлагане на заседанията по наказателни дела са неявяването на подсъдими, страни, свидетели и защитници.

фотограф: Ярослав Ставрев

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент са добри. Краен анализ за качеството на правораздавателната дейност на съдиите от наказателно отделение може да се даде едва след като има краен резултат от въззивните и касационна инстанции.

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент сочат на много високо оценка на качество на работа на съдиите, разглеждащи граждански дела.

По 47 наказателни дела е постановена присъда, като по 6 от тях тя е оправдателна. По 171 дела производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 212 броя, представляващи 93,81% от приключените дела.

По всички НОХД общо съдени са 233 лица, а реално осъдени 227 лица и 6 – оправдани.

В Бюрото за съдимост през 2020 г. са издадени 2963 бр. свидетелства за съдимост. През 2019г. са издадени 3972 бр., а през 2018г. - 5141 бр. свидетелства за съдимост.