Много добра оценка за качеството на работата на съдиите от Районен съд – Кюстендил, предвид високите проценти свършени и потвърдени от Окръжен съд – Кюстендил дела, даде административният ръководител, съдия Чавдар Тодоров, по време на представянето на годишния отчет за 2023 година. Той отчете и ръст на новообразуваните граждански дела.

През 2023 г. в съда са разгледани общо 4731 дела, от които несвършени 476 дела и 4255 новопостъпили. Постъпленията на делата е увеличен с 311 броя спрямо 2022 г. Свършени са 4261 дела – 90,07%, като от тях 3851 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 90,37%. В края на отчетния период са останали несвършени 470 дела. В Районен съд – Кюстендил няма неприключени наказателни дела от преди 01.01.2019 г., има две неприключени граждански дела – делби. 

„Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе в предвид това, че през цялата година съдът работи в намален съдийски състав. Това ме мотивира да дам общо много добра оценка за дейността на съда през 2023 година“, коментира административният ръководител на Районен съд - Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.

През 2023 г. в съда са разгледани 1557 наказателни дела. Свършени са 1417 или 91,01%, като от тях 1182 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 83,42%. В края на отчетния период са останали несвършени 140 дела. Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъплението на делата намалява. 

През 2023 г. са прекратени и с одобрено споразумение 194 дела или 82,20% от свършените дела. Четири дела – 1,73% са върнати на прокурора за доразследване, както и 1 дело по чл. 78А НК. По видове, делата са:

За извършване на общоопасни престъпления - 99 бр. или 42,86%, от тях състави на придобиване и държане на наркотични вещества - 35 бр.; За извършване на престъпления против собствеността - 56 бр. или 24,24%; За извършване на престъпления против личността - 19 бр. или 8,23%; За извършване на престъпления против стопанството - 8 бр. или 3,46%; За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта - 6 бр. или 2,60%; За извършване на престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации - 27 бр. или 11,69%; За извършване на документни престъпления - 11 бр. или 4,76%; За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие - 5 бр. или 2,16%.

От вида АНД, най-голям е броят на разгледаните наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата, в т.ч. КАТ – 153 дела, Закон за МВР – 86 дела и Общини – 13 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания – 113 дела.

През 2023 г. са съдени 245 лица, от които осъдени са 240, в т.ч. и 8 непълнолетни лица. Оправдани са 5 лица – 2,04%. Наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 169 подсъдими, като по отношение на 115 от тях е приложен чл. 66, ал. 1 от НК, с който изпълнението на наказанието се отлага за определен от съда изпитателен срок. На 43 души е наложено наказание „глоба“, на 25 - „пробация“ и на 3 лица друго наказание. Броят на осъдените по споразумение лица е 196. През отчетния период са постановени 5 оправдателни присъди.

Процентът на обжалваните актове по наказателни дела в отчетния период е по –малък от предходните години. През 2023 г. са обжалвани 172 акта (2022 г.- 182, 2021 г. – 217), което съставлява 12,14% от свършените дела. През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 175 съдебни акта, от които потвърдени 113 – 64,57%, изменени – 9 – 5,14% и отменени – 53 – 30,29%. 

„Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е непълен, но на база резултата от върнатите дела може да се даде положителна оценка на работата на съдиите от наказателно отделение“, коментира председателят на РС – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.

През 2023 г. в съда са разгледани 3174 граждански дела, от които несвършени - 289 и 2885 новопостъпили. Свършени са 2844 дела – 89,60%, като от тях 2669 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 93,85%. В края на отчетния период са останали несвършени 330 дела. Постъпленията на делата през 2023 г. се увеличава спрямо 2022 г. с 437 дела и спрямо 2021 г. с 258 дела. 

Постъпленията по видове граждански дела за 2023 г. са както следва:

Искове по семейния кодекс – 242 бр. или 42,23%; Облигационни искове - 114 бр. или 19,90%; Вещни искове - 23 бр. или 4,01%; Делби и искове по ЗН - 34 бр. или 5,93%; Установителни искове - 144 бр. или 25,13%; Искове по КТ – 16 бр. или 2,79%.

През 2023 г. в съда са разгледани 796 ЧГД. Свършени са 99,25% или 790 дела, като от тях 779 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 98,61%. Постъплението от този вид дела значително се увеличава, като са запазва високия процент на приключилите в тримесечния срок.

През 2023 г. в съда са разгледани 1530 заповедни производства. Свършени са 1512 дела – 98,82%, като от тях 1512 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 100,00%. Постъплението от този вид дела се увеличава значително, като за 2023 г. те са с 285 повече спрямо 2022 г. и със 126 дела спрямо 2021 г. Запазва се високият процент на приключилите в 3-месечния срок, което се дължи на спазването на предписаните кратки процесуални срокове за постановяване на съдебните актове. 

Процентът на обжалваните актове по граждански дела в отчетния период е значително по-нисък от предходната 2022 г.

През 2023 г. са обжалвани 175 акта (2022 г.- 289, 2021 г. – 159), което съставлява 6,15% от свършените дела. През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 207 съдебни акта. Потвърдени 151 акта – 73,30%, изменени 22 – 10,68%, отменени и обезсилени са 33 – 16,02%. 

„На база тези резултати, може да се даде една много висока оценка за качество на работа на съдиите, разглеждащи граждански дела“, обобщи председателят на РС – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.

За 2023 г. натовареността на съдиите, спрямо наказателните дела за разглеждане (1557) и на база отработените 35 човекомесеца, е 44,49 дела месечно и 40,49 дела спрямо приключените (1417). Натовареността спрямо гражданските дела за разглеждане (3174) и на база отработените 51 човекомесеца е 62,24 дела месечно и 55,76 дела спрямо приключените (2844).