Висока оценка за качеството на работата на съдиите от Районен съд – Кюстендил даде административният ръководител, съдия Чавдар Тодоров, по време на представянето на годишния отчет за 2022 година. Съдът работи в намален съдийски състав през целия период. С решение на ВСС е обявен конкурс за първоначално назначаване на съдии - 2 щатни бройки.

В Районен съд – Кюстендил са разгледани 4486 дела през 2022 г., от които несвършени 542 дела и 3944 постъпили през годината дела. Свършени са 4010 дела – 89,39%, като от тях 3464 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 86,38%. Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъпленията на делата относително се запазва, с изключение на 2021 г., когато са постъпили с 112 дела повече спрямо 2020 г. и 220 дела спрямо 2022 г. Наблюдава се намаление на броя на висящите в края на периода дела. 

През 2022 г. са разгледани 1652 наказателни дела, от които несвършени 156 дела и 1496 постъпили дела. Свършени са 1465 дела – 88,68%, като от тях 1244 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 84,91%. Със съдебен акт по същество са приключили 1081 дела – 73,79%, като в края на отчетния период са останали несвършени 187 дела.

Предвид горепосочените данни и работата на съда в намален съдийски състав следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от наказателно отделение, посочва в доклада си съдия Тодоров.

В Районен съд – Кюстендил са разгледани 377 НОХД, от които несвършени 61 дела и 316 постъпили дела. Свършени са 330 дела – 87,53%, като от тях 270 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 81,82%. Наблюдава се увеличение на постъпленията на дела от този вид, които за 2022 г. са с 93 дела повече спрямо 2021 г. и 67 дела спрямо 2020 г. Отчита се намаление на неприключилите дела в края на периода.

По видове:

 • За извършване на общоопасни престъпления - 90 бр. дела или 28,48%, от тях състави на придобиване и държане на наркотични вещества - 27 бр.
 • За извършване на престъпления против собствеността - 38 бр. или 12,03%.
 • За извършване на престъпления против личността - 11 бр. или 3,48%.
 • За извършване на престъпления против стопанството - 12 бр. или 3,80%.
 • За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта - 11 бр. или 3,48%.
 • За извършване на престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации - 145 бр. или 45,89%.
 • За извършване на документни престъпления - 7 бр. или 2,22%.
 • За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие - 2 бр. или 0,63%.
 • Три дела – 0,95% са върнати на прокурора за доразследване, както и 1 дело по чл. 78а от НК.

34 НОХД са приключили с постановена присъда – 29 от тях с осъдителна и 5 с оправдателна присъда. Следва да се вземе в предвид и това, че по 288 дела производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 317 броя, представляващи 84,08% от делата за разглеждане и 96,06% от приключените дела.

През 2022 г. в съда са разгледани 392 АНД по ЗАНН. От вида АНД най-голям е броят на разгледаните наказателно - административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата, в т.ч. КАТ – 148 дела, Закон за МВР – 109 дела, по Закона за митниците – 4 дела, НАП – 11 дела и Общини – 12 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания – 108 дела.

През 2022 г. са съдени 330 лица, от които 325 са осъдени, в т.ч. 4- ма непълнолетни. Оправдани са 5 лица – 1,54%. Наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 265 лица, като по отношение на 221 от тях е приложен чл. 66, ал. 1 от НК / изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от време /. Наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 19 е наложено наказание „глоба“, на 25 - „пробация“ и на 14 лица е наложено друго наказание. 

През 2022 г. са обжалвани 182 акта на РС – Кюстендил (2021 г.- 217, 2020 г. – 214), което съставлява 12,42% от свършените дела. През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 161 съдебни акта, от които потвърдени 113 – 70,19%, изменени – 7 – 4,35% и отменени – 41 – 25,47%. 

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е непълен, а би се оказал и неточен, но на база резултата от върнатите дела може да се даде положителна оценка на работата на съдиите от наказателно отделение, коментира председателят на РС – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.

През 2022 г. в Районен съд - Кюстендил са разгледани 2834 граждански дела, от които несвършени 386 дела и 2448 постъпили през годината дела. Свършени са 2545 дела – 89,80%, като от тях 2220 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 87,23%. Постъпленията на делата се запазва, с малко увеличение през 2021 г., като се наблюдава намаление на несвършените в края на периода дела и запазване на около 90,00% на приключилите в 3-месечния срок. Предвид горепосочените данни следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданско отделение, каза още административния ръководител на съда, съдия Тодоров.

През 2022 г. са разгледани 863 граждански дела по общия ред, от които несвършени 353 дела и 510 постъпили дела. Постъпленията по видове за 2022 г. са както следва:

 • Искове по семейния кодекс – 260 бр. или 47,10%;
 • Облигационни искове - 87 бр. или 15,76%;
 • Вещни искове - 30 бр. или 5,43%;
 • Делби и искове по ЗН - 33 бр. или 5,98%;
 • Установителни искове - 124 бр. или 22,46%;
 • Искове по КТ – 18 бр. или 3,26%.

През 2022 г. в съда са разгледани 648 ЧГД, от които несвършени 5 дела и 643 постъпили дела. Свършени са 634 дела – 97,84%%, като от тях 626 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 98,74%.

През 2022 г. в съда са разгледани 1258 ЧГД – заповедни производства, от които несвършени 15 дела и 1243 постъпили дела. Свършени са 1256 дела – 99,84%, като от тях 1256 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 100,00%.

През 2022 г. са обжалвани 289 акта (2021 г.- 159, 2020 г. – 233), което съставлява 11,36% от свършените дела. Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването на всички съдебни актове, поради което анализът е непълен, а би се оказал и неточен, но на база резултата от върнатите дела може да се даде много високо оценка на качество на работа на съдиите, разглеждащи граждански дела.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд има 14 щатни бройки за съдии, съдии - изпълнители и съдии по вписванията, от които 10 съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 - съдии по вписванията. През целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав - една щатна бройка за съдия е незаета и един съдия е в отпуск за отглеждане на малко дете. Във връзка с приключилите конкурсни процедури за повишаване в длъжност в Окръжните и Административните съдилища трима от магистратите встъпиха в длъжност през 2022 г., т.е. през месец декември 2022 г. в съда са провораздавали петима магистрати.

За 2022 г. натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане (1652) на база отработените 35 човекомесеца е 47,20 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 41,86 дела спрямо приключените (1465). 

Натовареността спрямо гражданските дела за разглеждане (2834) на база отработените 44 човекомесеца е 64,40 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 57,84 дела спрямо приключените (2545). 

В Бюрото за съдимост през 2022 г. са издадени 3655 броя свидетелства за съдимост. През 2021 г. те са били 3925, а през 2020 г. – 2963. 

През 2022 г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - Кюстендил са постъпили 104 дела, през 2021 г. са постъпили 138 дела, а през 2020 г. - 102 дела.

Несвършените дела към 01.01.2022 г. са 1559 дела., към 01.01.2021 г. - 1441 дела, а към 01.01.2020 г. - 1455 дела.

През 2022 г. съдия по вписванията при Районен съд - Кюстендил е извършил общо 4533 броя вписвания, в това число 146 броя ипотеки и 149 броя възбрани.

Интернет страницата на Районен съд Кюстендил е достъпна на адрес: https://kyustendil-rs.justice.bg/. На нея се публикува актуална информация за съда, важни съобщения, полезна информация за съдебните заседатели, вещи лица, стажанти, прессъобщения, образци на документи, наредби, вътрешни правила, обяви, конкурси. Могат да се правят справки за насрочените за разглеждане дела, публикувани съдебни актове, обявите за публична продан на държавните съдебни изпълнители и много друга информация улесняваща граждани и адвокати.