Той ще се проведе, за девети път на 4 юли, като заявленията за участие се поддават от 10.06.2023г. до 30.06.2023г. 

Размерът на еднократната стипендията е между 50 и 500 лв. 

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: 

  • Първа група – 8-9 клас
  • Втора група – 10-11 клас

Целта е да се проверят ценностните нагласи на младите хора и готовността им за включване в живота на общността. Тестът включва два допълващи се компонента - задача и отворен въпрос, върху които учениците трябва да напишат кратко есе. 

Задачите изправят учениците пред етични дилеми, които нямат просто и еднозначно решение.  Отворените въпроси са съобразени с възрастовите особености на децата и етапите в емоционалното им израстване и моралното им развитие.

Темата за по-малките ученици проверява капацитета им за преценка на непосредствената социална среда и готовността им да се ангажират с нейната промяна. Ще бъдат оценявани нагласата за автономно мислене и за лично участие в промяната. 

Темата за по-големите проверява доколко стратегиите за успех са индивидуалистични или са свързани с участие в група. Ще бъде оценена зрелостта на разбирането за житейска реализация като баланс между лична себеизява и принос към общността, както и готовността да се поеме авторство върху житейския проект. 

Решенията на етичните казуси ще бъдат оценявани по четири параметъра:

  • Автентичност – доколко решението издава емоционална ангажираност и доколко е конформно, тоест предлага социално желателен отговори; 
  • Ангажираност – доколко ученикът е готов да направи морален избор и да поеме отговорността за него или се опитва да го избегне; 
  • Креативност – доколко решението е творческо или следва клишета;
  • Аргументираност – доколко аргументацията се основава на етичната интуиция и доколко на абстрактни морални принципи.

До момента броят на учениците взели участие в конкурса е около 900, като наградените са 300 ученика