На проведено онлайн заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие бе съгласувано и одобрено предложението за държавния план-прием в VIII клас за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средни училища от област Кюстендил за учебната 2021/2022 г. Заседанието председателства областният управител Виктор Янев. Участие взеха и неговите заместници д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар на институцията Гергана Михайлова, Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“, началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева – Николова, представители на общински администрации и на регионални институции.

Доклад пред Комисията представи инж. Силвия Тонева – ст. експерт по професионално образование и обучение към Регионално управление на образованието. От представените данни стана ясно, че основната цел е оптимизиране на държавния план-прием за учебната 2021-2022 г. за област Кюстендил и на държавния план-прием по професии в съответствие с потребностите на пазара на труда, интересите на учениците, възможностите на училищата и постигане на прогнозните стойности на МОН.

Предложението на РУО - Кюстендил за държавен план-прием е изготвено при спазване на нормативните документи на база: предложения на директорите на училищата, осъществяващи прием след завършено основно образование; броя на учениците в седми клас през учебната 2020/2021 година; потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в областта; становища на Дирекция „Бюро по труда“ -Кюстендил и Дирекция „Бюро по труда“ - Дупница за търсените професии на пазара на труда. Взети са предвид също и: становищата на кметовете на общините в областта /предложението за план-прием на всяко училище е съгласувано с кмета на съответната община/; подадените заявки за обучение по специалности от професии за нуждите на пазара на труда от отделни работодатели и регионални звена за област Кюстендил на национално представени работодателски организации; правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2021/2022 година; прогнозни целеви стойности по индикатори за областта; конструктивните работни срещи и доброто взаимодействие с общинските власти, с работодателите и с директорите на училищата, осъществяващи прием след основно образование.

снимка: Областна администрация Кюстендил

Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година съдържа 37 паралелки, в това число: 24 паралелки за професионално образование /20 паралелки в дневна форма на обучение, 4 паралелки в дуална система на обучение/ и 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение /предприемачески – 1, икономическо развитие – 1, чужди езици, английски/испански език – 1, чужди езици, испански/английски език – 1, чужди езици, английски/немски – 2, математически – 2, софтуерни и хардуерни науки – 2, природни науки – 2 и хуманитарни науки – 1/.

Отчетено бе, че една е нереализираната профилирана паралелка /физическо възпитание и спорт/ в държавния план-прием за учебната 2020/2021 година. Реализирани са 13 профилирани паралелки. От РУО отчетоха също, че от 23 паралелки на 100% е реализиран приемът в професионални направления, приоритетни в плановете за икономическо развитие на общините в област Кюстендил. От максимален брой 37 паралелки в 8-ми клас 36 са реализирани на държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. в неспециализирани профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища. Това са 62,76% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта /или 563 от 897 брой ученици/.

Относно план-приема за VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2021-2022 година от РУО – Кюстендил дадоха като целеви стойности 63,30% , т.е. 37 е максималният брой паралелки в 8-ми клас. Броят ученици в 7-ми клас в област Кюстендил за 2020/2021 г. за участие в ДПП е 943. В двете най-големи общини Кюстендил и Дупница са съответно – 415 и 357 ученици. За предходната учебна 2019/2020 г. в областта броят ученици е бил 974, за 2018/2019 г. е бил 1011, за 2017/2018 г. – 1006 ученици и за 2016/2017 г. – 965 ученици.