Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие за деца от Област Кюстендил 2021-2022 г. Тя бе представена от директора на РУО - Кюстендил Мая Стойчева на заседание, проведено днес по инициатива на областния управител Катя Димитрова. 

Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование. Тя е изготвена от екип с представители на общински администрации, Областна администрация-Кюстендил, РЗИ, РУО, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование и Обединен детски комплекс-Кюстендил. 

Областната стратегия е разработена на базата на анализи, извършени във всяка община в Кюстендилска област и определя потребностите и предизвикателствата, както и взаимодействията между участниците и заинтересованите лица в процеса на осигуряване на подкрепата за личностно развитие. В основата на Стратегията са необходимостта от разширяване на компетентностите на педагогическия персонал за целите на приобщаващото образование, промяната във финансирането на общата и допълнителната подкрепа, разширяване на партньорството и взаимодействието на всички участници и институции. Новите моменти в документа са промяната на училищната мрежа – извършената оптимизация на училищата в община Кюстендил през 2020 г., когато основните училища останаха три. Другата оптимизация е извършена чрез преобразуване на Средно училище „Св. Климент Охридски“ в гр. Дупница, в основно училище, поради невъзможност да реализира държавен план-прием в профил „Физическо възпитание и спорт“. 

Качествено образование, основано на индивидуалните потребности на децата и учениците от област Кюстендил е главната цел на Областната стратегия. 

В област Кюстендил функционират 37 училища и 19 детски градини, Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование, Център за подкрепа за личностно развитие и Обединен детски комплекс-Кюстендил, съобщи Мая Стойчева. Общият брой на обхванатите деца и ученици в предучилищното и училищното образование е 14 177, от които в детски градини 3 299, а в училищата - 10 878 деца и ученици. Допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя на 363 деца и ученици със специални образователни потребности. 60 са децата и учениците в риск. 172-ма са учениците с изявени дарби и 9 са с хронични заболявания. 

Общинските училища са 28 на брой, от които 2 начални , 16 основни, 4 средни, 1 спортно, 2 професионални гимназии и 3 профилирани гимназии. Държавните училища са 8 професионални гимназии и 1 средно училище към затвора в Бобов дол. 

На заседанието днес бяха представени пред Областният съвет за развитие План за интегрирано развитие на община Бобов дол 2021-2027 г. и План за интегрирано развитие на община Кочериново 2021-2027 г. Двата плана са одобрени от Общинските съвети. Община Бобов дол извежда на преден план за развитието си насърчаване на предприемачеството, селското и горското стопанство, животновъдството, подобряване на техническата и културната инфраструктура, повишаване качеството на административните услуги. Община Кочериново предвижда обособяване на туристически маршрут по стъпките на Св. Иван Рилски, в обхвата на общините Бобошево, Кочериново и Рила, с включване на с. Скрино, античното селище в с. Пороминово и Стобските пирамиди. Предвижда се изграждане на общ туристически продукт, който да залегне в Национален план за развитие на Р.България – велоалея от гара Кочериново до гара Рилски манастир по маршрута на теснолинейката с обособяване на зони за отдих..