Със заповед издадена от Министъра на здравеопазването от 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование за:

  • - приравнителни изпити при преместване на ученик;
  • - изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
  • - изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
  • - държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
  • - индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
  • - индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
  • - областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

учител преподава онлайн


Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

  • - практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
  • - семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
  • - държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.
В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.