По време на свое заседание днес Областният съвет за развитие /ОСР/ обсъди и съгласува проекта на Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Кюстендил за периода 2020 – 2021.

Заседанието откри областният управител Виктор Янев, който отбеляза, че темата образование през последните години е сред основните приоритети на правителството и в тази посока се извършват много реформи.

„Не само се говори за образование, а се извършват реални реформи в тази сфера. След 5-10 години, не веднага, защото това е дълъг процес, ще имаме и реални резултати“, посочи Янев.

Областният управител отбеляза още, че през последните години се набляга изключително много на професионалното обучение и на специалности, които да са адекватни на икономиката на всяка отделна област.

На заседанието на ОСР присъстваха също зам. областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар Гергана Михайлова, кметове, председатели на местни парламенти, съветници и представители на общински администрации.

снимка: Областна администрация

Пред членовете на Съвета доклад представи ст. експертът от РУО – Кюстендил Маринела Александрова.

„Първата цел на Стратегията е създаване на подходяща социално-психологическа среда за личностно развитие на децата и учениците от област Кюстендил. Стратегическа цел е и осигуряването на специалисти и повишаване на компетентностите на педагогическия персонал за задоволяване потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от областта“, обясни експертът от РУО – Кюстендил.

Пред членовете на ОСР тя обобщи и останалите стратегически цели: създаване на подкрепяща среда и подобряване на условията за личностно развитие за деца и ученици, включително и на такива със специални образователни потребности; развитие и разширяване на мрежата от образователни институции за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; повишаване ефикасността на взаимодействие между участниците в образователния процес и институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика; създаване на условия за активно сътрудничество на образователните институции и гражданското общество за целите на приобщаващото образование.

Областната стратегия се изпълнява на областно ниво от институциите, работещи на областно и на общинско ниво. След приемането й, всяка община разработва стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години , която се приема от Общинския съвет.

„На територията на област Кюстендил има 19 детски градини, 41 общински и държавни училища, 1 център за подкрепа на личностно развитие и 1 регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Децата в детските градини и подготвителните групи в областта са общо 2 752. Учениците от 1-ви до 12-ти клас са общо 10 814“, обобщиха също от РУО – Кюстендил.