Административният ръководител на Окръжен съд Кюстендил съдия Пенка Братанова представи пред медии мерките предприети от ръководството на съда за поетапно възобновяване работата на съдилищата в Кюстендил и Дупница.

"Считано от 14 Май 2020 г. в Съдебната палата се допускат страни, адвокати и вещи лица, както и лица посещаващи сградите с цел административни услуги както следва. За съответният ден непосредствено преди започване на съдебното заседание, а в случай че в един час са насрочени няколко съдебни заседания посетителите ще бъдат допускани от служителите на Съдебна охрана съобразно техните указания. При струпване на повече хора посетителите ще се налага да изчакват извън сградата на съда. В съдебната палата се допускат само лица с маски и ръкавици. Не се допускат лица с външно проявена симптоматика на заболяването Ковид - 19. Посоката на движение вътре в сградата се осъществява съобразно указанията на служителите от Съдебна охрана. Вътре в съдебните зали се допускат само страните по делата и то след повикване от страна на съдебният състав по конкретното дело." заяви съдия Пенка Братанова.

Административните справки по дела в Окръжен съд се извършват в служба "Регистратура", а справките по дела в Районен съд се извършват в служба "Деловодство", като се допускат максимум две лица.

съдия Пенка Братанова - административен ръководител на Окръжен Съд Кюстендил

В коридорите и съдебните зали се осигурява постояно проветряване, а след приключване на съдебните заседания посетители трябва незабавно да напуснат сградата.

"Дела с предварително обявен график, по които е налице невъзможност за спазване на мерките за безопасност следва да бъдат отсрочени след предварително съгласуване с административният ръководител. Въвежда се следният работен режим за работа на службите. На служба "Регистратура" в Окръжен съд Кюстендил и на служба "Деловодство" сутрин от 9 ч. до 12 ч. и следобед от от 14 ч. до 17 ч. В останалите часове ще бъде извършвана дезинфекция на общите и работните помещения. Службите на общата администрация работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати по предварителна уговорка по телефон. По този начин ще бъдат извършвани и плащанията на вещи лица и съдебни заседатели, като се препоръчва тези плащания да се извършват по банков път." допълни съдия Братанова.

От 14 Май до отпадане на опасността от зараза мерките за неотклонение и тези за предсрочно освобождаване ще се гледат по Скайп. От началото на кризата с коронавирусът в Окръжен и Районен съд в Кюстендил са гледани общо 22 такива мерки.

Съдия Пенка Братанова апелира всички лица ползващи съдебните услуги на територията на кюстендилският съдебен окръг да проявяват разбиране в настоящата ситуация, да проявяват търпимост, както и да проявяват експедитивност в случайте в които посещават съдебните палати. Всички предприети мерки са за опазване здравето и живота на всички участници в съдебният процес.