1. Никога не ползвайте самоделни, много евтини и други съмнителни отоплителни уреди с неясен произход!

 2. Не изгаряйте отпадъци в печките на твърдо гориво и камините. Използвайте качествена дървесина и въглища!

 3. Уверете се, че огънят от печката или камината няма да се разпространи извън тях! Съхранявайте горими и леснозапалими материали (твърди. течни и газове) далеч от камини и печки!

 4. Не разпалвайте отоплителни уреди за твърдо гориво със запалителни течности!

 5. Поставете под отоплителните уреди негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см, а отред най-малко на 50 см!

 6. Съхранявайте горивото (дърва и въглища) извън жилищните помещения!

 7. Когато събирате пепелта и въглените, използвайте метален съд с подходящ капак!

 8. Никога не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение!

 9. Следвайте инструкциите на производителите за поддръжката, експлоатацията, зареждането, ремонта и мерките за безопасност на отоплителните уреди.

 10. Не забравяйте КОМИНИТЕ:

 11. Комините трябва да са добре измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди.

 12. Димоотводите (кюнци) се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции.

 13. Никога не зауствайте вентилационните тръби в коминните тела, както и обратно - димоотводите (кюнци) във вентилационните шахти!