На 16.03.2023 г. в Административен съд – Кюстендил се проведе годишно отчетно събрание, на което бе представен Доклад за дейността на съда за 2022 г. На събранието присъстваха магистратите от Върховния административен съд – г-н Любомир Гайдов – заместник-председател на ВАС, г-жа Бисерка Цанева – председател на VІІІ-мо отделение на ВАС и съдия Донка Чакърова, съдия Пенка Братанова – административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, г-жа Камелия Стефанова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, г-жа Марияна Сиракова – зам.административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, прокурор Михаил Крушовски, г-н Чавдар Тодоров – председател на Районен съд – Кюстендил, г-н Иван Димитров – председател на Районен съд – Дупница, г-жа Албена Разсолкова – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, магистрати, съдебни служители и представители на информационните медии.

Председателят на Административен съд – Кюстендил – съдия Иван Демиревски отчете в Доклада за дейността на съда през 2022 г., че са образувани общо 771 дела, от които административни дела 410 броя, а касационни дела 361 броя. От предходния период са останали висящи общо 140 броя дела, съответно административни - 113 броя и касационни - 27 броя. От общия брой дела за разглеждане 911, в края на отчетения период са свършени 733 дела или 80 %, което е изключително добър показател за работата на магистратите и съдебните служители. Правораздавателната дейност на съда се осъществява от шестима съдии и предвид броя на разгледаните дела през годината 911, действителната натовареност на един съдия е 12,92 дела на месец. На база свършени дела, тези по които е постановен окончателен съдебен акт 733, действителната месечна натовареност на един съдия е 10,4 броя дела. През отчетния период съдебните актове по 548 решени по същество дела, са изготвени в 1-месечния срок по чл. 172 ал. 1 АПК, което се равнява на 100% . Няма изготвени съдебни актове в срок от 1 до 3 месеца.

През отчетния период Върховният административен съд като касационна инстанция и Административен съд – Кюстендил, в тричленен състав като касационна инстанция, са сезирани по общо 158 дела. От свършените през 2022 г. общо 733 броя дела 261 броя подлежат на обжалване. От тях са обжалвани 158 броя дела. В процентно съотношение това се равнява на 61%. Касационни жалби и протести са постъпили срещу 102 решения; частни касационни жалби – са постъпили срещу 37 определения и 15 разпореждания. През отчетния период са постъпили и 4 броя молби за отмяна.
Към края на периода, ВАС и 3-членен състав на КнАдмС са се произнесли по 186 касационни и частни касационни жалби и протести, съответно 116 дела са по касационни жалби срещу решения, 64 дела са по частни касационни жалби и 6 дела са по молби за отмяна. Потвърдени са съдебните актове общо по 108 дела, което възлиза на 58%, съответно са потвърдени решенията по 72 дела или 67% и определенията по 36 дела или 33%. Констатира се относително равенство в процентно съотношение на потвърдените решения и определения спрямо общия брой оспорени съдебни актове, по които е налице произнасяне от касационната инстанция. Наблюдава се и намаляване броя на отменените съдебни актове.

Заместник-председателят на Върховния административен съд г-н Любомир Гайдов поздрави съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати през 2022 г.

В заключение председателят на Административен съд – Кюстендил подчерта, че съдът се е утвърдил като авторитетен орган на съдебната власт, а осъществявайки правораздавателната си функция през целия, вече 16 - годишен период на дейност, се явява и значим фактор за осигуряване на правовия ред и законността в работата на администрацията на територията на Област Кюстендил, както и за защитата на гражданските права на жителите на областта.