Отлична оценка за работата на Окръжен съд – Кюстендил даде председателят на Апелативен съд – София, съдия Даниела Дончева, която бе гост на отчета за 2022 година.

„Въпреки увеличения брой дела, които сте гледали през изминалата 2022 година, не сте отстъпили в показателите за качество и срочност в работата Ви“, коментира съдия Даниела Дончева. Тя пожела на съдиите от района да запазят тази положителна тенденция, а защо не и да я подобрят през 2023 г.

Гости на отчета на Окръжен съд – Кюстендил бяха още окръжният прокурор Камелия Стефанова административните ръководители, председателите на Административен съд – Кюстендил, съдия Иван Демиревски, на Районен съд – Дупница, съдия Иван Димитров и на Районен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров, както и съдии от съдилищата в съдебния район.

Административният ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова отчете увеличение на постъпилите за разглеждане дела през изминалата 2022 г., със 219 дела повече спрямо 2021 г. Постъпили за разглеждане са 1482 броя дела от всички видове, висящи от предходни години са 385 дела. От общо разглеждани през годината 1867 дела, съдът е успял да свърши 1446, или 77%. 

Действителната натовареност на съдиите в ОС ‑ Кюстендил през 2022 г. е била както следва ‑ разглеждани средно месечно по 14.59 дела, свършвани средно месечно по 11.30 броя дела. Особено сериозни са затрудненията на Гражданското отделение на съда, което работи през последните години с 2 съдии по ‑ малко. Според данните на ВСС, Окръжен съд ‑ Кюстендил неизменно се нарежда в първата десетка на най- натоварените съдилища.

И през настоящата 2022 г. се запазва отчетената през периода 2020 ‑ 2021 г. тенденция към увеличение на постъпленията на наказателни дела. Причината за това е увеличения брой ЧНД I ‑ ва инстанция, както и увеличените обвинителни актове от Окръжна прокуратура. 

Общо са постъпили за разглеждане 697 наказателни дела. Първоинстанционните наказателни дела по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Кюстендил са 55. Те са разгледани с висящите от предходни години 19, или общо разгледани- 74 дела. От тях свършени са 64 бр.- 86 %. 

Броят на този вид дела зависи пряко от: активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, работата на службите на МВР и на органите на досъдебно производство, състоянието на икономиката в съдебния район и др. фактори, включително и промените в законодателството. Три от посочените дела са изпратени по подсъдност от закритите специализирани структури. В случая констатираното увеличение се дължи на тези комплексни фактори. Големият процент свършени дела и намаленият брой несвършени в края на периода в сравнение с предходни периоди следва да се отчете като положителна тенденция в работата на наказателните съдии по този вид дела, коментира съдия Пенка Братанова. 

През 2022 г. ОС ‑ Кюстендил е наложил наказания на 58 лица; сред които 1 непълнолетен. На 44 от тях е наложено наказание „лишаване от свобода“ до 3 години; по отношение на 25 от тях е приложен чл.66 ал.1 НК / условно наказание „лишаване от свобода“ /. ОС ‑ Кюстендил е определил наказание „лишаване от свобода“ в размер между 3 и 10 години по отношение на 9 лица ‑ за престъпления против личността, собствеността, стопанството и за общоопасни престъпления. За четири лица ОС ‑ Кюстендил е определил наказание „лишаване от свобода“ в размер между 10 и 30 години – по чл.115 ‑ 116 НК и чл.199 НК.

От изложената статистика може да се направи безспорен извод за намаление в процентно отношение на броя на осъдените лица с приложение на чл.66 от НК или условно наказание „лишаване от свобода“ - 57%. Броят на лицата, по отношение на които е приложен този институт за периода 2019 ‑ 2021 г., варира в рамките на 64 ‑ 81%. Същевременно не може да не се отбележи увеличеният брой осъдени лица с наказания „лишаване от свобода“ над 3 години, което е резултат от засилената криминогенна обстановка на територията на областта. 

Общото количество потвърдени актове на Окръжен съд – Кюстендил от въззивни инстанции (от върнатите към момента на доклада) са 80%, изцяло отменени ‑ 6% и изменени ‑ 12%.

През отчетната 2022 г. се наблюдава чувствително намаление на въззивните наказателни дела от общ характер. Постъпили за разглеждане 73 дела, които са били разгледани заедно с висящи от 2021 г. 54 дела. От общо разглеждани през годината 127 дела съдът е успял да свърши 98 или 77%. Съответно 50 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на РС ‑ Дупница , 22 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на РС ‑ Кюстендил.

От приключени 98 въззивни наказателни дела, Окръжен съд е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 55 дела, което съставлява 56%. Отменените съдебните актове са 15.2%.

През отчетната 2022 г. в ОС ‑ Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 785 граждански, търговски и фирмени дела, които са разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2021 г. 297 дела. От общо разглеждани 1082 дела ‑ свършени ‑ 730 ‑ 67%. В 3 ‑ месечен срок са свършени 393 дела ‑ 54%. В края на 2021 г. броя на несвършените дела е увеличен ‑ 352. През настоящата година е налице увеличение на делата по Семейния кодекс и на обезпеченията и намаление на облигационните искове. Наблюдава се и тенденция към увеличение на делата по несъстоятелност, които през 2021 г. бяха най ‑ малко на брой в сравнение с предходните години.

През отчетната 2022 г. в ОС ‑ Кюстендил са постъпили за разглеждане 472 въззивни граждански дела, от които 157 дела по жалби срещу решения на РС ‑ Дупница, 279 срещу решения на РС ‑ Кюстендил, 2 дела срещу решения на РС от други съдебни райони, 37 жалби срещу действия на ЧСИ. От общо свършените от ОС ‑ Кюстендил през отчетната 2022 г. въззивни граждански дела, са постановени актове по отношение на РС ‑ Дупница ‑ 165 бр. и по отношение на РС ‑ Кюстендил ‑ 197 броя. Потвърдени са 54 акта на РС ‑ Дупница ‑ 33%. Съответно са потвърдени 95 броя ‑ 48% от актовете на РС ‑ Кюстендил. 

Сред най-важните събития в сектор „Връзки с обществеността“ през 2022 г. са: Областен конкурс „В страната на Справедливостта“ 2022 година, организирани от ОС ‑ Кюстендил, в партньорство с районните съдилища в Дупница и Кюстендил. В четирите раздела на конкурса участваха рекорден брой ‑ 170 ученици, от 15 училища в 6 общини от област Кюстендил, като и деца със специални образователни потребности и ученици от средното училище към Затвор ‑ Бобов дол; Изложба „Колекция Ананиеви“, подредена в Съдебната палата по повод Денят на юриста и Конституцията, срещи с ученици и гостувания в училища по Образователната програма на ВСС и МОН.