С пълно единодушие, 12 гласа „ЗА“ Съдийската колегия на ВСС избра съдия Чавдар Тодоров за административен ръководител, председател на Районен съд - Кюстендил. Съдия Галина Захарова - председател на ВКС и председателстващ СК на ВСС и членовете на колегията Цветинка Пашкунова и Олга Керелска изразиха пълната си подкрепа за кандидатурата на съдия Чавдар Тодоров, като акцентираха на факта, че тя е издигната с пълно единодушие от всички съдии в районния съд.

„Съдия Тодоров и типът административен ръководител, който олицетворява е много близък до моето разбиране, като за - Пръв сред равни. Районен съд – Кюстендил ще продължи да бъде отлично организиран орган на съдебната власт, защото всички съдии в него, единодушно подкрепят своя ръководител“, заяви съдия Галина Захарова, председателстващ Съдийската колегия на ВСС.

Съдия Чавдар Тодоров е съдия в Районен съд – Кюстендил от 2006 година. От 2006 до 2008 г. разглежда наказателни дела, а от 2008 г. до момента разглежда граждански дела. Започва своята кариера като младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил от 2004 до 2006 г.

 „Районен съд – Кюстендил е една добре работеща структура на съдебната власт, с изключително добри и колегиални отношения вътре в нея. Основен проблем е кадровата обезпеченост, като към момента реално работим 5- ма съдии, при щатна численост от 10 съдии“, заяви при представянето си пред СК на ВСС, съдия Чавдар Тодоров. В отговор на въпрос от Цветинка Пашкунова, съдия Тодоров призова за обявяването на конкурси за първоначално назначаване и преместване, за да се реши кадровата обезпеченост на съда.