На 12.09.2022 г. от 11.00 ч. в заседателна зала Община Кюстендил се проведе пресконференция за напредъка по проект № BG16M1OP002-2.002-0002-C03 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА (по подписани договори) : 9 578 576,81 лв., от които:

  • Европейско финансиране (ЕФРР): 5 853 766,25 лв.
  • Национално съфинансиране: 1 033 017,57 лв.
  • Собствен принос на Бенефициента: 812 247,84 лв.
  • Недопустими разходи (ДДС): 1 879 545,15 лв.
  • Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2023 г.

Ръководителят на проекта – инж. Росица Плачкова, зам.- кмет на Община Кюстендил, запозна присъстващите на пресконференцията гости и медии с реализираните до момента резултати от извършването на дейностите по проекта, чиято цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Дейностите по проекта се изпълняват по план, за което са сключени съответни договори. Изпълнението на СМР е над 57%, като са изпълнени довеждащите водопровод и електропровод с трансформатор, работи се по халетата на двете инсталации, по складовете, административната сграда и КПП, двата водоема, помпената станция, площадковите мрежи. Доставени и монтирани са съоръженията за предварително третиране. Предстои обявяване на обществена поръчка за доставка на оборудване и техника.