Окръжен съд – Кюстендил уведомява гражданите, че продължава набирането на документи за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил. Процедурата по избор се провежда чрез Общинските съвети в Кюстендил и Дупница.

Срокът е продължен до 14.01.2022 година!

Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи:

  • заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
  • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие;
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ