Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил остави без уважение жалба на дружеството - бивш собственик на  кино "Владимир Заимов" в гр. Кюстендил. Тя беше насочена срещу постановлението за възлагане, с което съдебен изпълнител, след публична продан е възложил собствеността на киното, помощна сграда към него и поземления имот, върху който са  построени, на новия купувач. Собствеността на киното и терена са били обект на публична продан, след неизпълнени задължения на дружеството към Община Кюстендил. Публичната продан е спечелена при участие само на един наддавач за сумата от 570 100 лв. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Въз основа на възлагателно писмо от Община Кюстендил и Акт за установяване на задължение по декларация от 05.02.2019 г. е образувано изпълнително дело по описа на частен съдебен изпълнител. Задълженията по акта са в размер на 34 564, 47 лв. Последват две експертни оценки за пазарната стойност на имота, от две вещи лица, едното от които посочено от дружеството – длъжник. По делото били насрочени три публични продани на описания имот. Началната цена при първата публична продан не може да е по- ниска от данъчната оценка на имота - 2 136 002 лв., при положение, че и двете пазарни оценки от вещите лица са на по- ниска стойност. Втората продан е била с начална цена 90% от размера на първата или 1 922 402 лв., като и двете са обявени за нестанали, поради липса на кандидати. В срок взискателят / Община Кюстендил / поискал определяне на нова начална цена и насрочване на нова продан. Вещо лице е изготвило нова актуализирана пазарна оценка с определена стойност 570 000 лв., която била и начална цена по третата продан, насрочена за периода 24.02.2021 г. до 24.03.2021 г. По тази продан е постъпило едно наддавателно предложение за сумата 570 100 лв.