Във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 4 април тази година, областният управител Виктор Янев насрочи консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Кюстендил. Консултациите ще се проведат на 04.02.2021 г., от 11:00 часа, в залата на втори етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят следните документи:

  • – писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  • – заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.01.2021 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • – пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • – копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);
  • – предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  • – декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 23-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение №1954-НС/26.01.2021 г. на ЦИК).

Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. на Централната избирателна комисия.