ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2020 г.

 

През 2020 година Областният управител на Кюстендилска област е извършил дейности по изпълнение на своите правомощия, регламентирани в Закона за администрацията, Устройствения правилник на областните администрации и в специалните нормативни актове, в качеството си на териториален орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. При осъществяване на своята дейност Областният управител на Кюстендилска област се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация, която изпълнява дейността си при съобразяване с поставените стратегически и оперативни цели за отчетната година и при спазване принципите за законност, откритост, ефективност и непрекъснато усъвършенстване на качеството. Цялостната дейност на Областна администрация - Кюстендил през 2020 г. е насочена към постигане на висок обществен резултат, в интерес и с цел запазване здравето на гражданите от област Кюстендил, в условията на тежка световна пандемия.

През 2020 г., със Заповед на Областния управител, бе сформиран Областен кризисен щаб за борба с COVID-19, който проведе 21 присъствени, 4 дистанционни заседания, 4 процедури по неприсъствено вземане на решение, относно дейности и мерки за преодоляване и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на област Кюстендил.

Областният кризисен щаб за борба с COVID-19 бе създаден с цел прилагане на националните противоепидемични мерки на местно ниво. Негови функции са: упражняването на контрол, вземането на решения, с оглед епидемичната обстановка в областта, както и прилагането на допълнителни противоепидемични мерки. В членския състав на Щаба влизат ръководителите на териториалните структури на: МВР, РДГП, РУО, РЗИ, РЗОК, ОУ “ПБЗН“, БЛС, ДАНС, ОДБХ, СОПЛ, ЦСМП, Митническо бюро - Кюстендил, представители на трите болници в областта.

С оглед главната си цел – ограничаване разпространението на коронавирус на територията на областта и предприемане на целенасочени мерки, спрямо различните населени места, на част от заседанията на Щаба присъстваха и кметовете на общини в област Кюстендил.

От създаването си до момента, ОКЩ е изиграл важна роля в овладяването на епидемията, като допълнителните мероприятия, организирани с органите на МВР за ограничаване разпространението на вируса в кв. "Изток" през месец юни на 2020 г.; вземането на решения за организирането или ограничаването на редица мероприятия, спортни състезания на територията на областта; въвеждането на дистанционно обучение за паралелки/училища с висок ръст заболели преподаватели и/или ученици, както и редица необходими действия, с цел изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването на местно ниво.

През 2020 година, при осъществения от Областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, е извършена проверка за законосъобразност общо на 1329 броя решения, приети на проведени редовни и извънредни заседания на общинските съвети.

Върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни са 34 бр. решения, като деветнадесет /19/ от решенията са преразгледани от съответните общински съвети и съобразени с дадените от Областния управител указания относно законосъобразността им (обща численост и структура на общинска администрация, излизане извън компетентност на ОбС, отпускане на еднократна финансова помощ без утвърдени правила, продажба на общинска земя, изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, отдаване под наем - преотдаване под наем на имота на трети лица, актуализация на бюджет в следващата бюджетна година, включване на училище за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, липса на практически и правни основания за издаване на решението, липса на публично обсъждане на Проект на бюджет за 2020 г.)

За четири /4/ от решенията тече срок за преразглеждане от общински съвети.

Единадесет /11/ решения са оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд – Кюстендил /осем от решенията са оспорени с една заповед на Областния управител/, като две /2/ от решенията са отменени от Административен съд – Кюстендил, за останалите решения са налице висящи съдебни производства.

През 2020 г. са одобрени планове на новообразувани имоти за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Кюстендил за следните землища: с. Берсин, Горно Уйно, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долно Уйно, Каменичка Скакавица, Полска Скакавица, Радловци, Скриняно, Лелинци, Драговищица, община Кюстендил; с. Блатино, Крайници, Крайни дол, Грамаде и Джерман, община Дупница; с. Бараково, с. Мурсалево, с. Бураново и с. Драгодан, община Кочериново.

 

През изминалата година областните съвети и комисии са заседавали, съобразно своите правомощия, както следва:

През 2020 година се проведоха две редовни заседания на Областен съвет за развитие на област Кюстендил. Основните акценти в работата на Съвета са били:

 • – разглеждане на постъпило инвестиционно намерение с искане за вземане на решение от ОСР - Кюстендил за определянето му като обект с регионално значение;
 • –съгласуване на Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците (2020 - 2021) за област Кюстендил, изготвена в изпълнение на разпоредбата на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование и разработена на базата на анализи, извършени за всяка община в границите на областта.

Проведени са 8 заседания на Областната епизоотична комисия през 2020 г., на които членовете на ОЕК са запознати с измененията и допълненията в Закона за ветеринарномедицинската дейност и необходимите мерки и действия за изпълнение на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. Докладвана е епизоотичната обстановка в страната и областта по отношение на болестта Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците, като са гласувани мерки за ограничаване на заболеваемостта.

През 2020 година са проведени три редовни заседания на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Кюстендил, като на тях са приети:

 • – Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП), съгласно методически указания на ДАБДП с цел установяване на единен процедурен ред за дейността и работата на ОКБДП и оптимизиране на административните процеси, които съпътстват обединените усилия на всички партньори, ангажирани с БДП.
 • – План-програма за 2020 г. и Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата в област Кюстендил.
 • – Предстои приемане и утвърждаване на областна План-програма за 2021 г. по БДП.
 • Комисия по заетост към Областния съвет за развитие през 2020 година проведе 2 присъствени заседания и 2 процедури за неприсъствено вземане на решение, като основните въпроси, които се разгледаха, бяха:
 • – обсъждане и съгласуване на държавния план-прием за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища на територията на областта;
 • – сформиране на работни групи за организиране и провеждане на 2 бр. анкетни проучвания за потребностите на работодателите от работна сила;
 • – представяне на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. - актуални програми и мерки;

През 2020 година беше одобрена Регионална програма за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в област Кюстендил. В програмата бяха включени 63 регистрирани в ДБТ безработни лица от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобошево, Бобов дол, Кочериново, Рила, Невестино и Трекляно. Общ бюджет на Програмата - 182 092,31 лв. Регионалната програма се реализира в периода 05.08 - 04.12.2020 г.

снимка: Областна администрация Кюстендил

През 2020 г. бе създаден Областен координационен център, със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на областно ниво по отношение изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, който проведе две заседания.

Областната преброителна комисия съдейства за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд в областта през 2021 г., в съответствие с Програмата на преброяването. Обсъден и приет е Правилникът за дейността й. Прие се и Организационният план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. На заседанието бяха представени също резултатите от проведеното пробно електронно преброяване в периода 20 – 30 април 2020 г. Бяха обсъдени също евентуалните проблеми, както и подготовката и провеждането на Предварителния обход за регистрация на адресите на дворните места, сградите и жилищата. Обсъди се и цялата организация, която ще бъде осъществена с общинските преброителни комисии.

Проведено е едно заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в Областна администрация - гр. Кюстендил, на което се съгласува Общинският план за защита при бедствия на Община Кюстендил. Прие се Годишният доклад на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта, като се изпрати и до Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет.

Постоянна комисия, назначена от Областния управител на Кюстендилска област, във връзка с изпълнение на правомощията по чл. 13, ал. 7, чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 5 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, е разгледала 6 искания, постъпили от общински администрации за предоставяне на средства. Комисията е извършила огледи на място и преглед на документация, предоставена от общинските администрации, към искания за финансиране по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия.

За действията си Комисията е изготвила протоколи, с предложения за становища на Областния управител по целесъобразност, съгласно чл. 13, ал. 7, чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 5 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В резултат на дейността са изготвени пет броя становища на Областния управител до Междуведомствената комисия към МС.

Областният съвет по сигурност (ОСС) е създаден в изпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал.1, 2 и 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в изпълнение на Правилника за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините.

Създадена е организация за денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при бедствия и крупни производствени аварии, и докладване на информация за възникнали инциденти на територията на областта.

Създадена е организация по изпълнение на Заповед № Р-150/26 октомври 2020 г. на министър-председателя на Р България, във връзка с подготовката на област Кюстендил за зимен сезон 2020-2021 год.:

– Издадена е Заповед №РД-20-247/21.10.2020 г. от Областния управител на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 9 от същия закон и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия с цел недопускане или намаляване последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в областта при усложнена зимна обстановка през предстоящия зимен сезон 2020 - 2021 г.;

– Докладване и обсъждане на информация, относно подготовката и готовността на институциите и организациите за предстоящия зимен сезон 2020 - 2021 г., съгласно заповед № РД-20-247/21.10.2020 г. на Областен управител на област Кюстендил на проведено на 12.11.2020 г. заседание на ОКБДП.

–Изготвен доклад на ОУ до Дирекция „Анализи и политики“ на Министерство на вътрешните работи на Република България, относно подготовката и готовността на институциите и организациите от област Кюстендил за предстоящия зимен сезон 2020 - 2021 г.

Междуведомствена комисия по 138а, ал. 3 и чл. 141б, ал. 3 от Закона за водите, за извършване на огледи и изготвяне на предписания при провеждане на проверки във връзка със състоянието и поддържането на водостопанските системи и хидро-технически съоръжения към тях, е извършила установяване на техническото и експлоатационно състояние на язовирите и класифицирането им по степен на потенциална опасност, съгласно чл. 141б от ЗВ. До момента са проверени язовирите, стопанисвани от Напоителни системи, клон „Струма – Места“ и Община Кочериново. Поради извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка, дейността ще продължи след отпадане на ограниченията.

През 2020 г. е актуализирана Политиката и правилата за мрежова и информационна сигурност, съобразени с действащата нормативна уредба в областта на информационната сигурност.

Областна администрация - Кюстендил е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги – централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), като чрез платформата всички административни услуги, предоставяни от администрацията, могат да бъдат заявени и заплатени по електронен път.

Създадена е техническа възможност за организиране и провеждане на онлайн видеоконферентни заседания на комисиите и ОКЩ за борба с COVID-19. Създадена е и техническа възможност за участие на служителите в онлайн обучения и участия в онлайн видеоконферентни заседания, организирани от други организации.

 

През 2020 г. са образувани 10 /десет/ броя съдебни производства, с предмет оспорване на заповеди, издадени на основание § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ, вр. с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ; Административнопроцесуален кодекс; Закон за администрацията, ЗМСМА, Закон за държавната собственост, Закон за културното наследство.

Постъпили са два броя заявления по Закона за достъп до обществена информация, относно Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - гр. Кюстендил и относно Списък на политическите партии, на които, на основание чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии до 30 юли 2019 г., са предоставени под наем помещения – частна държавна собственост, с информация за броя на имотите, срока на договора и наемната цена. И по двете заявления са издадени решения за пълен достъп до информация.

В резултат на дейността на звено „Държавна собственост“ през изминалата година са:

 • – Издадени удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имоти или за отписване на имоти от актовите книги – за 355 недвижими имота;
 • – Издадени удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността - 1 бр.;
 • – Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост - 26;
 • – Издадени заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" – 11 бр.;
 • – Общо съставени актове за държавна собственост: 29 бр., от които 9 бр. за публична държавна собственост и 20 бр. за частна държавна собственост;
 • – Изготвени заповеди за отписване на имоти държавна собственост - 24 бр.;
 • – Проведени е една тръжна процедура за отдаване под наем на имот – държавна собственост;
 • – Проведени са две тръжни процедури за продажба на имот – държавна собственост;
 • – Сключени са два договора за продажба на имоти – държавна собственост;
 • – Сключен е един договор за безвъзмездно учредяване право на ползване върху имот – частна държавна собственост;
 • – Сключен е един договор за предоставяне правото на управление върху имот публична държавна собственост;
 • – Сключен е един договор за наем;
 • – Сключен е един договор за приемане на дарение на язовир – публична общинска собственост;

 

През 2020 г. Областна администрация – Кюстендил е била бенефициент по следните програми за наемане на безработни лица:

1. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Основната цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

Програмата се реализира в 2 компонента: Компонент 1 „Обучение” и Компонент 2 „Заетост”.

Назначените през 2019 г. 3 лица по компонент „Заетост“ от НП „ЗОХТУ“ в Областна администрация - Кюстендил продължиха да работят в администрацията и през изминалата 2020 г. на длъжности: отчетник, счетоводство; организатор ремонт и поддръжка; и чистач/хигиенист. Лицата са назначени за срок от 24 месеца на пълно работно време, т. е. до 01.11.2021 г.

2.Регионална програма за заетост и обучение на област Кюстендил

Във връзка с реализацията на Регионална програма за заетост и обучение на област Кюстендил в Областна администрация – Кюстендил бяха разкрити пет работни места, а именно: общ работник – 1 брой и куриер – 4 броя. За срок от 4 месеца, на пълно работно време, бяха назначени безработни лица, насочени от Дирекция „Бюро по труда“, които попадат в целевите групи на Регионалната програма.

През изминалата година в Областна Администрация - Кюстендил са обработени 4470 броя преписки, от тях входящи преписки - 3182 бр. и изходящи преписки - 1288 бр. Няма постъпили жалби и образувани преписки срещу служители от Областна администрация - Кюстендил за лошо и некачествено административно обслужване.