По време на днешното си заседание Областният съвет за намаляване на риска от бедствия прие Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на област Кюстендил за 2019 г. Заседанието председателства областният управител Виктор Янев, като присъства и главният секретар на институцията Гергана Михайлова.

След приемането му, Годишният доклад ще се изпрати до Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет. Доклада пред членовете на Областния съвет представи главният експерт от ОА – Кюстендил Величка Баровска. Тя уточни, че цялостната дейност по защитата на населението при бедствия в област Кюстендил е организирана в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Отчетено бе, че е актуализиран съставът на Областния щаб, както и щабовете за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия на територията на Кюстендилска област. Със заповеди на областния управител са предприети мерки за осигуряване на пожарната безопасност, както и създаване на организация и готовност относно зимния сезон. Проведено е пожаро-тактическо учение, за да се провери готовността за действие при извънредна ситуация на силите от Единната спасителна система.

снимка: река Банщица на 26 Февруари 2013 г. - Кюстендил Инфо

На проведени заседания на Областния съвет са съгласувани и общинските планове за защита при бедствия.

Експертът към Областна Администрация Кюстендил отчете също създадената организация на денонощно дежурство за поддържане на готовността за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии. След проведени тренировки, констатацията е, че състоянието на системата за оповестяване при бедствия в областта е добро.

Като един от основните приоритети в Годишния доклад, Баровска посочи осигуряването на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. Ефективната защита изисква обединяване на потенциала на държавните органи, на структурите на местното самоуправление и подкрепата на гражданското общество.

Бе отчетено също, че във всички общини в Кюстендилска област са изградени доброволни формирования. Общият брой на доброволците в регистрираните ДФ до момента е 97 броя.

Като точка от дневния ред на Областния съвет бе включено и съгласуването на проекта на Общинския план за защита при бедствия на община Кюстендил. Проекта пред членовете на Съвета представи Ивайло Чалъков, гл. експерт „ОМП“ и ССИ към Община Кюстендил.

Представителят на РЗИ – Кюстендил д-р Кръстева запозна присъстващите и даде информация за това, което се знае към момента за Коронавируса. По време на Съвета стана ясно, че ще се назначи със заповед на областния управител на Кюстендил работна група, която ще изготви допълнения към Областния план за защита при бедствия в частта „Защита при биологично заразяване на хора и животни“ /Коронавирус 2019- nCov/. В работната група ще се включат представители на различни институции – РЗИ, ЦСМП, БЧК, РД „ПБЗН“, ОД на МВР, РУО и РД „СП“.