Работата на областния управител Виктор Янев и неговия екип през изминалата 2019 г. се оценява положително от гражданите, попълнили анкетни карти на хартиен носител и на интернет страницата на институцията.

На база на годишния анализ на удовлетвореността на потребителите при предоставяне на административни услуги, Областна администрация – Кюстендил получава положителна оценка от гражданите, ползвали услугите й.

Попълнилите анкети са лица на възраст между 28 и 57 години. 86,0% от тях са посочили, че са частни лица, а 14,0% не са попълнили данни за вида потребители. 28,0% от попълнилите анкетите са с висше образование, а по 14% са съответно със средно специално и основно образование. Останалите участници в анкетата не са посочили степен на завършено образование.

86,0% от анкетираните са посочили, че са ползвали административни услуги на Областна администрация - Кюстендил.

Най-често анкетираните, които са използвали административните услуги, посочват, че работят в сферата на производството, административното обслужване, юридическите науки и услугите. Някои от анкетираните са посочили, че работят в чужбина.

86,0% от участвалите в измерването са посочили, че административната услуга е изпълнена в рамките на законовия срок, останалите анкетирани не са дали такава информация. Всички заявители на услуги са получили административна услуга на място в деловодството, като само един анкетиран не е посочил как е получил извършената административна услуга. Никой от анкетираните не е използвал електронната поща (e-mail) на администрация.

снимка: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Kачеството на административното обслужване 58% от анкетираните оценяват като „много добро“, а останалите 28% посочват „по-скоро добро“ и „има сериозни проблеми“.

Гражданите бяха запитани и как оценяват отношението на служителите в администрацията към тях. 58% са дали най-високата стойност в скалата, а именно - „любезно“, и само един анкетиран е посочил, че е бил обслужен „грубо“ от служителите в администрацията. 58% от анкетираните твърдят, че винаги им е оказвано съдействие при попълването и подаването на документите. Останалите 42% разделят отговорите си между „в повечето случаи“ и че не им е оказвано съдействие, или не са дали отговор по този въпрос.

В анонимното изследване бе включен и въпрос относно предпочитаните канали за информация, чрез които гражданите се информират за дейността на администрацията. Тук някои от анкетираните са посочили повече от един предпочитан канал за получаване на информация. Уеб сайтът на Областна администрация - Кюстендил, социалните мрежи и информационните материали са сред най-предпочитаните източници на информация от анкетираните. Другият най-предпочитан начин е „чрез телефон“.

В своите препоръки, анкетираните посочват необходимостта да се актуализират електронните адреси на администрацията. Част от анкетираните споделят, че в институцията е създадена добра организация относно спазване на законовите срокове, а други участници в анкета са удовлетворени от административното обслужване и пожелават успех на служителите при изпълнение на техните задължения.

Обратна връзка с потребителите на услуги се осъществява и чрез създадена възможност за подаване на сигнали, предложения и жалби. През 2019 г. няма постъпили жалби за некачествено административно обслужване.

В резултат на извършения анализ на получената от всички канали за обратна връзка информация за удовлетвореността на потребителите от предоставяне на административни услуги се установява висока степен на спазване на принципите за качествено административното обслужване. Осигурен е равен достъп до този вид услуги и до информация за административното обслужване, както и любезно и отзивчиво отношение от служителите. Необходимо е да продължава процесът по подобряване и усъвършенстване на административното обслужване, както и стимулиране заявяването и получаването на административните услуги по електронен път.