На 14 юли 2023г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с медии и заинтересовани лица, на която бе представена информация за отворената за кандидатстване процедура за подаване на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която се реализира в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). Интегрираният териториален подход e нов подход за провеждане на регионална политика, който цели развитие на модел на партньорство между различни заинтересовани страни на местно ниво - държавни органи, областни администрации и общински власти, представители на гражданското общество, на бизнеса, научната общност и други, за ефективно използване на потенциала на съответния регион за планиране. При този подход водещ е принципът „отдолу-нагоре“, което означава, че регионалните и местните териториалните органи в диалог и сътрудничество с местните общности ще участват в подбора на концепциите, които впоследствие ще получат финансиране. 

Всеки един от шестте региона за планиране в страната има заделен бюджет, като освен Програмата за развитие на регионите, при изпълнението на подхода ИТИ участват още и програмите за развитие човешките ресурси, околна среда, образование, конкурентоспособност и иновации в предприятията и за научни изследвания. В рамките на подхода ще се финансират мерки за обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална, културна и туристическа инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, мерки в областта на образователната интеграция и подобряване на връзката на образованието с пазара на труда, насърчаване на заетостта, социално включване и младежка заетост и др.

Водеща функция в процеса на подбор на концепции за ИТИ имат Регионалните съвети за развитие (РСР), които включват областни управители, кметове и/ или председатели на общинските съвети на общини от съответния регион за планиране. РСР се подпомага от три експертни звена сред които звено за медиации и звено за публични консултации, чиито функции се осъществяват от областните информационни центрове. Звеното за медиации съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на регионално ниво и разяснява възможностите за реализация на ИТИ, а Звеното за публични консултации организира и провежда обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадените концепции за ИТИ. Чрез тях се осигурява участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите от обсъжданията се вземат под внимание от РСР при одобрение на концепциите. На следващ етап за одобрените концепции ще се изиска разработване на подробни проектни предложения, което ще бъде обект на допълнителни насоки за кандидатстване. 

Кандидатстването с концепции за ИТИ е до 27 септември 2023 г. и се извършва електронно, чрез системата ИСУН. Заинтересовани лица, които планират подготовка на концепции за ИТИ, могат да се включат в онлайн информационните дни, организирани от Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ (УО на ПРР). За югозападния региона на планиране информационният ден е планиран за 26 юли от 14:00. Информация и регистрация за участие на страницата на УО на ПРР.