Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища в област Кюстендил за учебната 2023 – 2024 г.

По време на заседанието РУО – Кюстендил представи изготвено обобщено предложение за държавния план-прием и информира Комисията за изпълнението на план приема за учебната 2022 – 2023 г. „Планираните и утвърдени 38 паралелки са реализирани напълно, т. е. държавният плам-прием за 2022 – 2023 е изпълнен на 100%“, отчетоха от РУО.

Предложението за държавния план-прием за учебната 2023 - 2024 г. е изготвено на база постъпили предложения от директори на училища, като тези предложения са съгласувани и с кметовете на общините. Спазени са принципите на осигурен достъп до образование и обучение на всички ученици. Държавният план-прием е съобразен с потребността от кадри по планираните професии за област Кюстендил.

 “В предложението е включена за първи път една нова специалност - „Възобновяеми енергийни източници“ от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“. Тя е заявена от директора на Професионалната гимназия в гр. Бобов дол“, обясни експертът от РУО.
 
Предложението за учебната 2023/2024 година също включва 38 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища. 26 паралелки са за професионално образование, в т. ч. 25 паралелки в дневна форма на обучение и 1 паралелка в дуална форма на обучение. 12 са профилираните паралелки в дневна форма на обучение: чужди езици, математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и хуманитарни науки. Съотношението в предложения план-прием на профилирани към професионални паралелки е 31,58% към 68,42% в полза на паралелките за професионално образование.

От РУО поясниха, че учениците от 7 клас за участие в държавния план-прием от цялата област към 1 ноември 2022 г. са 972-ма.

Делът на паралелките обучение чрез работа е 4% (една на брой) от общия брой паралелки за професионално образование, а за учебната 2022/2023 година са били две или 8% от паралелките за професионално образование.

От предложените 38 паралелки за учебната 2023/2024 година 22 паралелки /57,89% / са в STEM профили и STEM професии.


 
За община Кюстендил за учебната 2023/2024 година броят на планираните места за прием в дневна форма на обучение и дуална система на обучение с 5-годишен срок на обучение в училищата е 442, при прогнозен брой ученици в седми клас 441 /от община Кюстендил – 408, от община Невестино – 27 и от община Трекляно – 6/. Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил предлага прием от 1 паралелка за професионално образование за учебната 2023/2024 година.

Съотношението на профилираните към професионалните паралелки е 5 към 12, т.е 29,4% към 70,6%. Броят на профилираните паралелки в сравнение с предходната учебна година е намален с 1. Броят на паралелките за професионално образование е увеличен с 1. В предложението за община Кюстендил са включени 6 паралелки за професионално образование  по специалности. Няма предложени паралелки в дуална система на обучение. През учебната 2022/2023 година е реализиран прием от 1 паралелка при утвърдена 1 паралелка в дуална система на обучение.

За община Дупница за учебната 2023/2024 година броят на планираните места за прием в дневна форма на обучение и дуална система на обучение с 5-годишен срок на обучение в училищата е 416, при прогнозен брой ученици в седми клас 409 /община Дупница – 398 и община Бобошево – 11/, т.е. планираните места за прием са със 7 повече при пълняемост на паралелките от 26 ученици. Съотношението на профилираните към професионалните паралелки е 5 към 11, т.е. 38,25% към 68,75%. Броят на предложените паралелки за професионално образование в дуална система на обучение е 1, т.е. с 1 по-малко от предходната учебна 2022/2023 година. През учебната 2021/2022 година е реализиран прием от 3 паралелки при утвърдени 3 паралелки в дуална система на обучение.

Броят на планираните места за прием в дневна форма на обучение с 5-годишен срок на обучение в училищата в община Бобов дол е 52, при прогнозен брой ученици в седми клас 44, т.е. планираните места за прием са със 7 повече при пълняемост от 26 ученици. Съотношението на профилираните към професионалните паралелки е 1 към 1, т.е. 50% на 50%.

За община Кочериново броят на планираните места за прием в 1 профилирана паралелка в дневна форма на обучение е 26, при прогнозен брой ученици в седми клас 25 /община Кочериново – 19 и община Рила – 6/.

За община Сапарева баня броят на планираните места за прием в 2 паралелки за професионално образование в дневна форма на обучение с 5-годишен срок на обучение е 52, при прогнозен брой ученици в седми клас 53, т.е. планираните места за прием са с 1 по-малко от прогнозния брой ученици.

Заседанието води председателят на Постоянната комисия, областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски. Взеха участие също неговият заместник Валентина Караганова, експерти от РУО и ОА, началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева - Николова, дирекция „Бюро по труда“, директори на училища, представители на бизнеса, на работодателски и търговски организации.