От  Дирекция „Бюро по труда“ Кюстендил, обслужваща общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, информират, че броя на регистрираните безработни лица към края на месец декември 2022 г. е 1760, с равнище на безработица от 6,6%.

За Община Кюстендил 1 695 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица 6.6 %, Община Невестино 49 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица 8.0% и Община Трекляно 16 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица 8.9 %.

Свободни работни места

През цялата 2022 година продължава тенденция към намаляване и задържане на броя на регистрираните безработни лица. За ДБТ Кюстендил общият брой се увеличава с 41 регистрирани безработни лица спрямо предходния месец ноември 2022 г. От началото на годината общия броя на регистрираните безработни лица намалява с 243 лица.

Структурата на регистрираните безработни лица по образование през месец декември 2022 г. е следната: с висше образование 182 лица, или 10.34 % от общия брой;

Със средно образование са регистрирани 620 лица, или 35.23 % от общо регистрираните, с основно образование са регистрирани 351 лица, или 19.94 % от общия брой регистрирани, с начално образование са регистрирани 607 безработни лица, или 34.49 % от общия брой.  

От общия брой регистрирани безработни лица в ДБТ Кюстендил, 543 са регистрираните продължително безработни лица, т.е. с регистрация в бюрото по труда над 1 /една/ година.