Националната агенция за приходите провежда регулярно проучване на нагласите на бизнеса към контролните действия на Агенцията с цел намаляване на корупционния риск. Фирми и граждани имат принос към изследването като попълнят анкетата за отчитане на нагласите, публикувана в сайта на приходната агенция. Целта е да се получи обратна връзка от клиентите на НАП - физически и юридически лица, която ще допринесе за превенция и ограничаване на възможни прояви на корупционни практики. 

Анкетата проучва мнението на данъкоплатците за това има или не корупция в данъчната администрация, на какво нивото е тя, както и да се идентифицират своевременно евентуални предпоставки за възможни корупционни практики. Проучването изследва и степента на спазване на етичните норми от страна на служителите на НАП при изпълнение на служебните им задължения и упражняване на правомощия. 

Активното участие на граждани и представители на бизнеса в анкетата ще допринесе за предприемане на бързи и адекватни действия по превенция и противодействие на корупционния риск. 

Анкетата е анонимна и попълването ѝ отнема не повече от 5 минути през сайта на НАП.