На 29.08.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил се проведе финална пресконференция по проект „Обновяване /реконструкция на Общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк „Театъра”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и сключен Договор за финансиране на допустим проект № 20F-000762/29.06.2020 г. с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД. 

В рамките на финалната пресконференция бяха представени реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта, а именно:

  • Въведените мерки за енергийна ефективност на сградата на Общински драматичен театър – Кюстендил чрез подмяна на дограма, топло изолиране на покриви и фасади, подмяна на ВиК и електрическа инсталации.
  • Основно обновената зона за отдих парк „Театъра“ чрез подмяна на всички настилки, изграждане на нова отводнителна система, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, изградени два фонтана, градински шах, маси и столове за шах, пейки и парково осветление. 
  • Основната цел на проекта е осигуряване на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчиво развитие на Кюстендилски агломерационен ареал. 

Обща стойност на проекта: 5 650 980, 19 лв., от които: 2 441 919.79 лв. европейско финансиране, 430 927.02 лв. национално финансиране и 2 778 133.38 лв. ФУГ.