На онлайн събитие, проведено през Фейсбук страницата на Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), екипът на центъра представи проекта на Споразумението за партньорство на Р. България с Европейската комисия, основните приоритети за финансиране и програмите за периода 2021-2027 г.

Споразумението за партньорство е основният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове. В него са посочени целите на кохезионната политика (политиката на сближаване), фондовете и програмите, чрез които ще се работи за постигането на тези цели, както и предварителното разпределение на финансовите средства по цели на политиката и по програми. Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027 г. инвестиции с европейско финансиране в Р. България ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, а именно: по-интелигентна и по-конкурентоспособна Европа, по-зелена и устойчива Европа, по-добре свързана Европа, по-социална Европа и Европа по-близо до гражданите.

Нов инструмент, свързан с политиката на сближаване, който е включен в Споразумението за партньорство, е Фондът за справедлив преход (ФСП). Средствата за България от този фонд са 1,295 млрд. евро и те ще бъдат насочени към смекчаване на социално-икономическите последствия от поетапното затваряне на въглищните мини и електроцентрали в най-засегнатите области на страната – Маришкия басейн в област Стара Загора, района на община Бобов Дол в Кюстендилска област и област Перник. Средствата от ФСП ще се използват за подкрепа на малки и средни предприятия, стартиращи фирми, производствени инвестиции и инвестиции в иновационни дейности, цифровизация; възстановяване и обеззаразяване на обекти, проекти за промяна на предназначението; инвестиции в кръгова икономика, в преход към чиста енергия, например в областта на енергийната ефективност; преквалификация на работници, съдействие при търсене на работа.

Средствата от фондовете, включени в обхвата на Споразумението за партньорство, ще се инвестират в страната чрез 10 програми. Новост е обособяването на програма с наименование „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, основната цел на която е да накара бизнеса и науката да работят заедно и да насърчава трансфера на технологии. Допълнителни възможности за финансиране предоставят и 12 програми за териториално сътрудничество: 5 програми за трансгранично сътрудничество и 7 програми за междурегионално сътрудничество.

Проектът на Споразумението за партньорство е резултат от работата на специално създадена за целта работна група, която включва представители на различни сектори, и на съответните компетентни ведомства. Одобряването на Споразумението за партньорство от Европейската комисия, което е предусловие за одобряване и съответно стартиране на изпълнението на програмите, се очаква в най-скоро време.

Събитието е част от национална информационна кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

 

Областен информационен център – Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.