В периода 04-06 октомври 2021 г експерти от РДГ-Кюстендил проведоха работни срещи с представители на общини в териториалния обхват на Дирекцията. Срещите се проведоха в Перник, Дупница и Кюстендил, на които по график присъстваха представители на заинтересованите страни.

На работните срещи бяха разяснявани подробно разпоредбите на Закона за горите, касаещи възможността за ползване на горскодървесна растителност от земеделски територии и разписаните разпоредби в Закона за опазване на селскостопанското имущество. От страна на общините бяха повдигнати въпроси свързани с процедури по параграф 49, свързан с земеделски територии, придобили характеристика на гора. Коментирани бяха също и казуси, свързани с бързо растящи дървесни видове върху земеделски земи. От страна на общините бяха повдигнати въпроси свързани с възможностите за опростяване на процедурата за ползване на повредена дървесина от биотични и абиотични фактори в земеделски територия придобили характеристика на гора. Както и реда за промяна на земи от земеделска в горска територия.

Поводът за провеждането на подобни работни срещи възникна поради констатирани случаи на злоупотреби, касаещи отсичането на дървета и почистването от дървесна растителност на имоти в земеделски земи, които са общинска собственост и собственост на физически и юридически лица, придобили характеристика на гора.

След проведените срещи в общините Перник, Дупница и Кюстендил се състояха и приемни/консултации за граждани. Пред експертите бяха поставени различни въпроси, свързани с възможностите за ползване на наследствени гори. Повдигнат бе и въпрос, свързан със възможностите за стопанисването на наследствени, както земеделски земи, така и земи в горски територии при наличието на много наследници, които са извън пределите на България.

Изнесените приемни ще продължат и в останалите общини на територията на дирекцията, за да бъдат експертите от полза за граждани, които нямат достъп до интернет и нямат възможност да зададат въпросите си он-лайн.