При необходимия квором в Областна администрация – Кюстендил днес се проведе заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията. Заседанието председателства инж. Александър Пандурски, а от страна на ОА се включиха главният секретар Гергана Михайлова, Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“ и експерти от институцията.

По време на заседанието Експертният съвет изрази положително становище за одобряване от Областния управител и издаване на разрешение за строеж за обект „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци“, касаещ общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно.

Членовете на Областния експертен съвет дадоха „зелена светлина“ и за други два важни обекта. Положително становище бе дадено на обекта „Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване“, с местонахождение с. Радловци, касаещо общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Положително становище получи и обектът „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, намиращ се в землището на с. Джерман и касаещ общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.