На претоварната станция са изградени инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет 15 500 тона годишно и компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 3000 тона годишно. 

Лентата бе отрязана от областния управител инж. Александър Пандурски.

Сред официалните гости бяха Светослав Василев изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, Олга Китанова изпълняваща длъжността кмет на община Дупница, Йордан Глогов изпълняващ длъжността кмет на община Невестино, Ирена Петкова директор на РИОСВ – София.

Росица Плачкова зам. кмет на община Кюстендил сподели, че основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, а сред специфичните цели са осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, както и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, събрани разделно