V „a“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ с общ брой точки 199,7 спечели в категория прогимназиален етап от 5 до 7 клас, а X „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ с общ брой точки 91,3 в категория гимназиален етап от 8 до 12 клас.

Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас, днес на церемония в сградата на общината. Сред присъстващите бяха зам.-кметът Светослав Василев, директорът на ПМГ – Елена Стоилова, класните ръководителите – Теодора Дамянова и Людмила Георгиева, както и деца от отличените класове.

Конкурсът се организира от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кюстендил и има за цел да стимулира учениците към активна учебна дейност, редовно посещение на учебните часове, съблюдаване на дисциплината, мотивация за извънкласни дейности и подобряване на взаимоотношенията между съучениците чрез екипност и желания за усъвършенстване.

Регламента на конкурса беше с ясно разписани критерии, групирани в два раздела:

Раздел 1: успех на класа за учебната 2020/2021 г.; постижения в спорта, участие в състезания, конкурси, олимпиади и извънкласни дейности на местно, регионално и международно ниво.

Раздел 2 включваше критерии, касаещи поведението на учениците, както в училището така и извън него.