Община Кюстендил обяви процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил. Крайният срок за подаване на проектни идеи/инициативи е 15.07.2021г.
 
„Да напомня, че до 5 000 лева осигурява Община Кюстендил за благоустрояване, озеленяване, евентуални ремонти на общински звена, ако читалищата искат да участват. До 2 000 лева не е необходимо съфинансиране, когато бъде проектът, а участие само с труд. Между 2 000 и 5 000 лева е необходимо съфинансирането да бъде на 50 %. Очакваме всички да се включат активно. Сега е момента, който иска да благоустрои пространства, да чувства повече уют в квартала си и около дома си. С удоволствие ще ви подкрепим.“ каза кметът на община Кюстендил Петър Паунов.
 
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по схемата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
• минимална сума на финансова помощ: 1 000 лв. с ДДС.
• максимална сума на финансова помощ: 5 000 лв. с ДДС.
• Бенефициентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност до 2000 лв. с ДДС, осигурят нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.
Бенефициентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност между 2000 и 5000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв., като БФП не може да надхвърли 5000лв и нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.
 
Кандидати по процедурата могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената сесия и в полза на местната общност:
 • - Етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС или сдружения на етажна собственост, вписани в регистъра по чл. 26 и чл. 29 от ЗУЕС, създадени за участие по настоящата програма;
 • - читалища, регистрирани по реда на Закона за народните читалища, местни културни и образователни институции (детски градини, училища, ОДК, Регионалната библиотека и др.), църковни настоятелства и храмове към и на БПЦ
 • - организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 • - собственици или ползватели на търговски или обслужващи обекти.
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата.
Териториален обхват:
Инициативите могат да се реализират в населените места на терито¬рията на община Кюстендил, в имоти публична или частна общинска собст¬веност, имоти на БПЦ или на нейните поделения и настоятелства, както и по изключение, когато се създава синергичен ефект с благоустрояване и озеле¬няване до обекти, получили финансиране по национална или по оперативна програма - в имоти публична или частна държавна собственост, при изрич¬ното съгласие на собственика на земята.
 
Допустими дейности:
 • - Почистване на паркови пространства/зони за отдих/междублокови пространства/прилежащи площи към сгради, в режим на етажна собст- веност/пешеходни зони;
 • - Благоустрояване на прилежащи площи към сгради, в режим на етажна собственост и на пространства към обществени сгради;
 • - Създаване, реновиране и/или възстановяване на нови паркови прост¬ранства/зони за отдих/пешеходни зони, зелени площи в улици и кръс¬товища, както и в УПИ, отредени за жилищно/комплексно жилищно и др. аналогични подобрения, посредством:
 • - залесяване и засаждане на почистени площи, съобразено с плана на зелената система на населеното място, подробния устройствен план и Наредба №1/1993 г. за опазване на озеленените площи и декора¬тивната растителност и съобразено със Закона за движение по пъ¬тищата и наредбата към него;
 • - поставяне на градинско обзавеждане, беседки, барбекю и др. подоб¬ни в обхвата на чл. 151 ЗУТ, както и други, но при наличие на разре¬шение за строеж, за оформяне на кътове за отдих в междублокови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жи¬телите на населеното място, съобразено с нормите по ЗУТ и Наредба №7/2004 г. за правила и нормативи за устройство на отделните ви¬дове територии и устройствени зони;
 • - настилки.
 • - Закупуване и/или ремонтиране на детски и/или спортни съоръжения, в места допустими по ПУП и правилата и нормите за застрояване; о Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от домакинс¬тва, включително на зелени отпадъци; о Създаване на достъпна среда;
 • - Текущ ремонт и поддръжка на съществуващи спортни игрища;
 • - благоустрояване на църковни дворове, вкл. при наличие на разреше¬ние за строеж, изграждане на строежи по смисъла на ЗУТ; о Допълваща предложението дейност - закупуване на дребна техни- ка/оборудване с цел поддръжка на облагородените площи (до 10% от бюджета на предложението);
 • - читалищата, регистрирани по реда на Закона за народните читалища, както и другите местни културни и образователни институции (детски градини, училища, ОДК, Регионалната библиотека и др., могат да кан¬дидатстват и за допълващо дейността им обзавеждане, подходящо за провеждане на дейности на открито.
Недопустими дейности:
 • -Проектни идеи/инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба, с изключение приходите от управление на от¬падъците, които следва да се използват за поддържане на постигнато¬то с проектната идея/инициатива;
 • - Проектни идеи/инициативи, свързани с изпълнението на дейности върху имот, с частно право на собственост; о Дейности за закупуване на материали, оборудване и други, които нямат връзка с изпълнението на одобрените дейности; о Дейности за закупуване на оборудване - втора употреба.