От 50 на 30 декара се намалява максималната площ, която собственик може да предложи за един или няколко имота

От 4 февруари, Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. За трети път държавата обявява кампания за изкупуване на частни гори, като заделените средства тази година, с които ще разполагат шестте държавни предприятия в страната, са 2 милиона лева.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не по-голяма от 30 декара. Това ще позволи купуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти под 1 дка, в случай че такава е площта при възстановяване на собствеността му. Държавата няма да купува гори, които са били предмет на замени или покупко-продажба през последните 2 години.

Собствениците на гори, които желаят държавата да им ги купи, трябва да подадат заявление до 7 май 2021 г. Това ще става както на място в съответното държавно предприятие или горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер. За ЮЗДП документи ще се приемат в сградата на Централно управление в Благоевград - на ул. „Зора” 18 или в 38-те териториални поделения в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, Софийска, Ловеч и Пазарджик.

Към заявлението продавачът трябва да приложи копия на документ за собственост, на актуална скица на имота, на удостоверение за наследници /при починал собственик/. За облекчение на собствениците от тази година се изисква единствено скица на поземления имот по кадастрална карта или картата на възстановената собственост. Към документите трябва да е приложен запечатан непрозрачен плик с цената, която собственикът иска за имота. Постъпилите заявления се оценяват от комисия, като най-много точки - 30 носи имот, ако граничи с държавни гори, а 15 точки - ако площта на масива е до 5 декара. Терените, одобрени на първия етап, ще бъдат оценени от лицензирани оценители. До втория етап се допускат тези, чиято цена, обявена от собственика, е най-близка до тази на оценителя.

През 2020 г. в рамките на предвидения финансов ресурс ЮЗДП закупи 94 частни горски имота с обща площ от близо 400 дка. На интернет страницата на предприятието – www.uzdp.bg е публикувана информация за единичните цени на 1 дка, на които са сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през миналата година.