От 1 Октомври 2019 г. Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат стопанисвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик, не може да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. Тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот с цел намаляване на административната тежест за гражданиете. За улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец.

Собствениците, които желаят да предложат притежаваните от тях имоти за закупуване от държавата, подават заявление, с необходимите документи до централното управление на Югозападно държавно предприятие или до териториалното поделение, в чийто обхват се намира имотът до 15 януари 2020 г. След това ще бъде извършено разглеждане, последващо оценяване и класиране на постъпилите предложения.

Заявлението е по образец, фигуриращ под Приложение № 1 към публикуваните правила в интернет страницата на „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград и неговите териториални поделения – държавните горски и ловни стопанства. За улеснение на собствениците е изготвен образец на ценово предложение, Фигуриращо под Приложение 2 към правилата.

ЮЗДП няма да закупува поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения, имоти, които са били предмет на договор за замяна между държавата и физически или юридически лица, както и земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите.

През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес.