От Министерството на околната среда и водите напомнят, че наближава крайният срок, в който собствениците на имоти, в които има разположени водовземни съоражения за подземни води, като кладенци, каптирани извори, бунари, герани, дренажи, сондажи и др. до 27 Ноември 2020 г. могат да подадът заявление за регистрация до Басейнова дирекция.

Изграждането на водовземни съоражения без разрешително по смисъла на Закона за водите е престъпление съгласно Наказателния кодекс.

След изтичане на крайният срок водовземните съоражения, които не са регистрирани няма да могат да се ползват. При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели, изградени до 28 януари 2000 г. за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г. трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения и да приложат към заявлението:

1. Информация за:

 • – конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:
 • – диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
 • – резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
 • – резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;
 • – пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;
 1. доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
 2. данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;
 3. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
 4. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
 5. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
 6. копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението.
снимка: Pixabay

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

 • - трите имена на собственика на имота;
 • - данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 • - дълбочина на кладенеца;
 • - диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
 • - начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
 • - цел, за която се ползва водата.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.