Съгласно правомощията и функциите, заложени в нормативната уредба, през 2019 година Областният управител на Кюстендилска област е реализирал дейности, относно провеждане на държавната политика в област Кюстендил и осигуряване на спазването на законността на територията на областта, както и осъществяване на административен контрол върху актовете на кметовете на общини. Осъществени са функции по осигуряване съответствието между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика и дейности по координация работата на органите на изпълнителната и взаимодействието им с местната власт.

В тази връзка през 2019 година, при осъществения от Областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, е извършена проверка за законосъобразност общо на 1336 бр. решения, приети на проведени заседания на общинските съвети.

За същия период са върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни 16 /шестнадесет/ бр. решения. 12 /дванадесет/ от върнатите решения са преразгледани от съответните общински съвети и съобразени с дадените от Областния управител указания, относно законосъобразността им. 4 /четири/ от върнатите решения са оспорени пред Административен съд - гр. Кюстендил, тъй като съответният общински съвет не е преразгледал върнатия акт или го е изменил, или приел повторно.

12 /дванадесет/ броя решения директно са оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд - гр. Кюстендил.

Предметът на върнатите и оспорени решения е от различен характер и се изразява в противоречие на приетите от общинските съвети решения с разпоредби от Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за устройство на територията, Закона за физическото възпитание и спорта и др.

През 2019 г. са одобрени и влезли в сила планове на новообразувани имоти за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата в:

Община Кюстендил на с. Блатец, с. Горна Гращица, с. Шипочано, с. Долна Гращица, с. Стенско, с. Вратца, с. Раждавица, с. Скриняно, с. Долно село.

Община Бобов дол на с. Бабинска река, с. Голема Фуча, с. Шатрово.

Община Кочериново на град Кочериново, село Пороминово, село Стоб.

Община Дупница на с. Тополница, с. Бистрица, с. Дяково, с. Баланово, с. Кременик.

Община Невестино на село Рашка Гращица, село Друмохар, село Згурово.

 

През 2019 г. е сключен договор за извършване на услуга: Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на: с. Берсин, Горно Уйно, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долно Уйно, Каменичка Скакавица, Полска Скакавица, Радловци, Скриняно, Лелинци, Драговищица, община Кюстендил; с. Блатино, Крайници, Крайни дол, Грамаде и Джерман, община Дупница; с. Бараково, с. Мурсалево, с. Бураново и с. Драгодан, община Кочериново.

Комисията по чл.28б от ППЗСПЗЗ прие окончателно завършената работа по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М1:1000 за цитираните землища.

През изминалата година областните съвети и комисии са заседавали, съобразно своите правомощия, както следва:

През 2019 година се проведе 1 редовно заседание на Областен съвет за развитие на Област Кюстендил. Основни акценти в работата на Съвета бяха следните:

- Избор на представители на общините от област Кюстендил за членове на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен район (ЮЗР), съгл. Чл. 18, ал. 5 от Закон за регионално развитие (ЗРР);

- Представяне на изготвените от общините анализи на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

- Представяне и обсъждане на предложенията за промени в Закон за регионално развитие (ЗРР) - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за регионално развитие.

Проведени са 19 заседания на Областната епизоотична комисия през 2019 г.

1. Във връзка с констатиранo огнище на бруцелоза по дребните преживни животни в с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил.

2. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете на територията Р България и област Кюстендил.

Проведени три заседания на Комисия по чл.11, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. (загл. изм. – дв бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

1. Във връзка с предложени транспортни схеми за обществен превоз на пътници от Областната транспортна схема и нови маршрутни разписания по автобусните линии на територията на община Кюстендил и община Невестино.

2. Във връзка с искане на община Кюстендил за разрешение за предприемане на спешна мярка съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

3. Във връзка с предложени транспортни схеми за обществен превоз на пътници от Областната транспортна схема и нови маршрутни разписания по автобусните линии на територията на община Кюстендил, община Бобов дол, община Дупница и община Невестино, с възложител община Бобов дол.

През 2019 година е проведено 1 (едно) редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Кюстендил, на което е приет доклад за предприетите мерки за опазване живота и здравето на учениците във връзка с учебната 2019/2020 година, както и предвидените мерки за намаляване на пътните произшествия в участъците с повишена концентрация на такива през есенно-зимния сезон. На заседанието е докладвана и актуална информация за състоянието на републиканската и общинска пътни мрежи на територията на област Кюстендил. Във връзка с дейността на Комисията, на база представени от общините доклади, е изготвен Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кюстендил за 2019 г., както и План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кюстендил за периода 2019 - 2020 г.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие е провела 4 заседания през годината, на които са разгледани следните основни теми:

- обсъждане и съгласуване на държавния план-прием за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища на територията на областта;

- сформиране на работни групи за организиране и провеждане на 2 бр. (февруари и септември) анкетни проучвания за потребностите на работодателите от работна сила;

- представяне на Националния план за действие по заетостта през 2019 г.- актуални програми и мерки.

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ е провел 1 заседание, със следните основни теми:

- подобряване достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях. Възможности за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от ромски произход.

- превенция на отпадането на деца и ученици от ромски произход от училище в област Кюстендил. Работа с родители. Добри практики.

На 27.02.2019 г. се проведе работна среща-дискусия с участието на зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Акцентите от проведената среща бяха: състоянието и тенденциите на жизненото равнище и доходите в областта, демографската политика, както и възможностите за ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално отговорен бизнес. Участие в дискусията взеха представители на общини, общински съвети, синдикални и работодателски организации, НПО и др.

В изпълнение на Комуникационна стратегия на РБ за ЕС, в периода 01 - 31 юни 2019 г., в седем различни читалища от област Кюстендил се проведоха инициативи, популяризиращи европейското културно многообразие сред местната общност и младите хора.

В рамките на проведените инициативи бяха представени характерни традиции, обичаи, култури и част от изкуството на страните Румъния, Италия и Гърция. Всяко читалище представи собствени изяви, пресъздаващи обредности и легенди, кулинарни ателиета и изложби, детски работилници и музикално-сценична програма на европейското и родно изкуство.

На 30.11.219 г. се проведе Международен детски коледен фестивал под наслов „Коледна изповед“, който Областна администрация - Кюстендил организира съвместно с НЧ “Добрина - 2015“. На него бяха представени традиционни и нови български и европейски коледни песни, изпълнени от деца на възраст от 7 до 12 години.

Заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия се проведе на 25.06.2019 г. в Областна администрация - гр. Кюстендил, на което се прие и гласува Областният план за защита при бедствия на област Кюстендил, и се изпрати за съгласуване със Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. На заседанието се съгласуваха Общинските планове за защита при бедствия на община Бобов дол, на община Невестино и на община Бобошево.

На 04.12.2019 г. в Областна администрация - Кюстендил се проведе заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, на което се съгласуваха Общинските планове за защита при бедствия на община Дупница, на община Рила, на община Сапарева баня и на община Трекляно.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия не съгласува така представения Общински план за защита при бедствия на община Кюстендил, тъй като са представили в Областна администрация - Кюстендил част „Обща“ на Общинския план за защита при бедствия с вх. № 06-00-93/15.08.2019 г. и част „Снегонавявания и обледяване“ с вх. № 08-01-68/02.12.2019 г., а на основание Чл. 9. ал. (2) от Закона за защита при бедствия - Плановете за защита при бедствия се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични за съответната територия, като частите за земетресение, наводнение и ядрена или радиационна авария са задължителни.

На 25.06.2019 г. в Областна администрация - Кюстендил се проведе заседание на Областния съвет по сигурност. На заседанието се представи проектът на Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил с представяне на таблица за оценка на риска на опасностите в Приложение №16 и Приложение№7 със списъка на функциониращи обекти на територията на област Кюстендил и уязвими обекти.

На 04.12.2019 г. в Областна администрация - Кюстендил се проведе заседание на Областния съвет по сигурност, на което гл. инспектор Наско Васев към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил, съгласно заповед № 1983к-1676/25.11.2019 г., запозна с готовността и създадената организация по планирането на защитата при бедствия и действие при усложнена зимна обстановка 2019-2020 г.

Заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия се проведе на 25.06.2019 г. в Областна администрация – Кюстендил, на което се запознаха с ролите, функциите и отговорностите при реагиране на щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, както и с видовете опасности, включени в Плана.

Изготвени три становища на Областния управител до Председателя на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС) по искания на Община Бобов дол и Община Кочериново.

В изпълнение на Заповед № Р-130/16 октомври 2019 г. на Министър-председателя на Р. България, във връзка с подготовката на област Кюстендил за зимния сезон 2019-2020 год. и с цел недопускане или намаляване последствията за населението и осигуряване ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на територията на област Кюстендил, е изготвена Заповед № РД-27-231 от 19.09.2019 г. на Областния управител на област Кюстендил.

С писмо № 91-00-31/19.09.2019 г. на Областния управител е изпратена горепосочената заповед и е поискана информация от кметовете на общини и ръководителите на териториалните структури, относно тяхната готовност, създадената организация и предприетите от тях мерки.

Към 30 октомври 2018 г. в Областната администрация - Кюстендил се получиха доклади от кметовете на общините и ръководители на ведомства (ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, РУО, РЗИ) и дружества, имащи отношение към работа при усложнена зимна подготовка. На база на тази информация е обобщено, че е създадена организация по планиране на защита при бедствия и готовност на съответните щабове на общинско и областно ниво за действие при усложнена зимна обстановка, както е осигурена техника и инертни материали. Създадената е и организация за недопускане на дублиране на техниката, ангажирана за поддържане едновременно на републиканската и общинската пътна мрежа. Създадена е необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост, осигурено е също здравно и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общините.

Основна дейност на Комисията по чл. 138(а), ал.3 от Закона за водите за обследване на водни обекти (езера, язовири, хвостохранилища, шламохранилища, др.) и хидротехнически съоръжения към тях, на територията на област Кюстендил е категоризиране на язовирите в област Кюстендил по една от трите степени на потенциална опасност (чл. 141б, ал. 1, т. 1-3), съгласно критерии, определени в наредбата по чл. 141. Към настоящия момент е назначена от Министерски съвет междуведомствена комисия (Чл. 141б, ал. 2 ЗВ), с участието на представители на имащи пряко отношение към язовирите и съоръженията към тях компетентни органи, които са разработили нов вариант на наредбата по чл. 141, ал. 2, с включени критерии за класифициране на потенциалната опасност на язовирите. След приемане на наредбата и влизането й в сила, назначена от ОУ междуведомствена комисия ще извърши категоризация на язовирите, като по този начин ще се изготви списък на обектите, подлежащи на контрол и обследване от комисии по чл. 138 (а), ал.3 от Закона за водите. През 2019 г. проверки за установяване на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти и хидротехническите и инфраструктурни съоръжения към тях са извършени от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, като протоколи с резултатите от направените обследвания са изпратени за сведение до ОУ. Към настоящия момент облекчителните съоръжения на основните язовири са в работоспособно или частично работоспособно състояние (т.е. поне едно от облекчителните съоръжения е изправно) и могат да осигурят безопасната им експлоатация. Започват ремонтни работи по изготвен работен проект на язовира в м. Рабов дол при с. Долистово, община Бобов дол. Тече и процедурата по предаването на общинските язовири на новосъздадената „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, която ще отговаря за язовирите.

Речните корита на територията на областта са в естествено сътояние и осигуряват нормална проводимост на високи води. Обръща се сериозно внимание относно подобряване проводимостта на участъци, находящи се в или близо до урбанизирани територии, с цел намаляване риска за населението и изградената инфраструктура. Областна администрация - Кюстендил има изготвен проект за почистване и възстановяване 10 броя речни участъци на територията на областта, за които, в следствие на вредното въздействие на водите, е установен повишен риск от възникване на аварийни ситуации с евентуални негативни последици за население, прилежащи имоти, изградена в близост инфраструктура и околната среда, а именно: река Бистрица в землищата на с. Соволяно и с. Николичевци, община Кюстендил; река Банщица в землищата на с. Ябълково и с. Жабокрът, община Кюстендил; река Конявска в землището на с. Коняво, община Кюстендил; река Елешница в землището на с. Ваксево, община Невестино; река Рилска в землището на с. Стоб, община Кочериново и река Друшлявица на територията на ДПП „Рилски манастир”, община Рила, област Кюстендил.

През 2019 г. е изготвена и утвърдена Политика и правила за мрежова и информационна сигурност, съобразени с действащата нормативна уредба в областта на информационната сигурност, предприети действия, свързани с присъединяване на Областна администрация - Кюстендил към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Подадени са до Държавна агенция „Електронно управление“ заявление за присъединяване към Единния модел и заявление за присъединяване към Средата за електронни плащания.

През 2019 г. са образувани 23 /двадесет и три/ броя съдебни производства, с предмет: оспорване на заповеди, на основание § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ, вр. с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ; Административнопроцесуален кодекс; Закон за администрацията, ЗМСМА.

Постъпили са два броя заявления по Закона за достъп до обществена информация, относно състояние на „Паметник – чешма Булаирци“ (паметник - чешма на 13-и пехотен Рилски полк) в центъра на град Кюстендил.

В резултат на дейността на звено „Държавна собственост“ през изминалата година са:

1. Съставяни актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други – 33 бр.

2. Съставяни актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и дp. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места – 24 бр.

3. Издадени заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" – 12 бр.

4. Отразявани промени в обстоятелствата върху съставени Актове за държавна собственост – 51 бр.

5. Извършени справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост – 27 бр.

6. Издадени удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот – 128 бр. удостоверения за 297 бр. имота.

7. Съставени актове за поправка на акт за държавна собственост – 2 бр.

8. Издадени Заповеди за отписване от актовите книги за имотите държавна собственост – 16 бр.

Проведени са две тръжни процедури за отдаване под наем на имот – държавна собственост.

Проведени са три тръжни процедури за продажба на имот – държавна собственост.

Сключени са два договора за наем.

Сключени са два договора за продажба на имоти – държавна собственост.

Един договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост в полза на Община Дупница.

 

През 2019 г. Областна администрация – Кюстендил е била бенефициент по следните програми за наемане на безработни лица:

  1. Програма „Старт на кариерата“.

През 2019 - 2020 г. Програмата се реализира в Компонент 1.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г., без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор, въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии, и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда”, безработни младежи се назначават на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

В Областна администрация – Кюстендил за срок от 9 месеца, на пълно работно време, бяха назначени две лица на длъжност „младши експерт“ .


2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.

Основната цел на Програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

Програмата се реализира в 2 компонента: Компонент 1 „Обучение” и Компонент 2 „Заетост”.

По компонент „Заетост“ в Областна администрация - Кюстендил бяха разкрити 3 работни места през 2019 г., както следва: отчетник, счетоводство; организатор, ремонт и поддръжка; и чистач/хигиенист. Наети са безработни лица за срок от 24 месеца на пълно работно време.

  1. Регионална програма за заетост и обучение на област Кюстендил.

Регионалните програми за заетост са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. С приетите промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане на ЗНЗ и с оглед развитие на регионализацията, се въведе нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост, при който регионалните органи по заетостта имат съществено значение.

Основната цел на регионалните програми е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите.

През месец май 2019 г. бяха утвърдени от министъра на труда и социалната политика 28 регионални програми - по 1 във всяка област. По програмите се осигури субсидирана заетост на безработни лица от целевите групи, като те ще имат възможност да постъпят на работа на пълно или непълно работно време, за период от 3 до 6 месеца. За област Кюстендил бяха утвърдени 64 работни места на пълно работно време, в това число в Областна администрация – Кюстендил бяха разкрити пет работни места за срок от шест месеца, а именно: общ работник – 2 броя и куриер – 3 броя.

В изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия и решенията на Министерски съвет, издадени въз основа на Изборния кодекс, Областна админстрация Кюстендил осъществи дейности по организационен и технически характер по провеждането на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България 2019 и Изборите за общински съветници и за кметове 2019.

През изминалата година в Областна администрация - Кюстендил са обработени 4 699 броя преписки, от тях - входящите преписки са 3 282 бр. и изходящите – 1 417 бр. Няма постъпили жалби и образувани преписки срещу служители от Областна администрация - Кюстендил за лошо и некачествено административно обслужване.