Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Изготвена и раздадена на родителите бе листовка за Екологичното образование на децата, по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран по програмата Интеррег- ИПП ТГС България- Македония.

Всеки родител би могъл да има своя принос в екологичното образование на подрастващите, да ги научи на екологична отговорност и опазване на природните ресурси- предпоставка за развитие на хуманна личност, с отговорно, съзидателно отношение към света.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.