top-a

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ - ГЛАСЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЕС

 

ЕП – структура и правомощия

Европейският парламент е уникален пример за многонационална и многоезична демокрация в действие. Той е единствената институция на ЕС, чиито членове се избират пряко, чрез всеобщи преки избори и представлява над 500-те милиона граждани на ЕС от 28 –те страни-членки.

Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.

Някои от областите, в които действа Парламента са: защита на околната среда, права на потребителите, равни възможности, подобрение достъпа до знания, митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу нелегалната имиграция и свободното движение на работна ръка, капитали, услуги и стоки.

Структура на ЕП:

  • •Председател;
  • •Членове на ЕП;
  • •Политически групи;
  • •Парламентарни комисии;
  • •Делегации;
  • •Политически органи;
  • •Генерален секретариат.

 

Председателят представлява Европейския парламент извън рамките на институцията и в отношенията на Парламента с останалите институции на ЕС. Той ръководи работата на Европейския парламент и неговите органи, както и разискванията по време на пленарните заседания и съблюдава спазването на Правилника за дейността.

Европейският парламент се състои от 751 членове, избрани в 28-те държави – членки на разширения Европейския съюз. Броят на местата се определя въз основа на населението на всяка държава членка.Членовете на ЕП се обединяват според политическата си ориентация, а не по националност.

В момента в Европейския парламент има осем политически групи, от които ЕНП-ЕД е най-многочислената. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

С цел подготовка на работата на пленарните сесии на Парламента членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализирана в дадена област.

Парламентарните комисии са 20 на брой. Комисиите изготвят, изменят и приемат законодателни предложения и доклади по собствена инициатива. Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако това е необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание.

Делегациите на Европейския парламент поддържат отношенията и обмена на информация с парламентите на държави извън ЕС. Посредством своите делегации Европейският парламент допринася за външното представяне на Европейския съюз и за насърчаването в трети държави на ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно – принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и на основните свободи и принципа на правовата държава.

В Европейския парламент има различни политически органи, натоварени с организацията на работата на Парламента, законодателното планиране или правилата от Правилника за дейността, както и с административните, финансовите, персоналните и организационните въпроси.

Председателският съвет определя организацията на работата на Парламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма и се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. Председателският съвет дава становище по всички въпроси, засягащи законодателната програма и отношенията с останалите органи и институции на Европейския съюз.

Бюрото е органът, който ръководи дейността на Европейския парламент, има за задача да изготви проектобюджета на Европейския парламент и се занимава с всички административни и организационни въпроси, както и с тези, свързани с персонала.

Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансови въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП и техните условия на труд.

Съветът на председателите на комисии е политическият орган на Европейския парламент, имащ за цел подобряване на сътрудничеството между отделните парламентарни комисии.

Съветът на председателите на делегации е политически орган на Европейския парламент, който разглежда периодично всички въпроси, свързани с правилното функциониране на междупарламентарните делегации и делегациите в съвместните парламентарни комитети.

Целта на ръководната група по въпросите на Брекзит, която се работи под егидата на Председателския съвет, е да координира и подготвя обсъжданията, съображенията и резолюциите на Парламента относно излизането на Обединеното кралство от ЕС.

 

Основните области на работа на членовете на парламента включват:

 

Законодателство

Огромната част от европейското законодателство се приема съвместно от Европейския парламент и Съвета в области, които засягат ежедневния живот на гражданите на Съюза, като свободата на пътуване, безопасността на храните, защитата на потребителите, околната среда, както и повечето сектори на икономиката. При все това дори области, в които държавите членки решават самостоятелно (като например образованието и културата), често са предмет на мерки на ЕС за подкрепа, като например програмата „Еразъм+“, която предоставя на младите европейски граждани възможности за обучение, доброволческа дейност, стаж или придобиване на професионален опит в чужбина.

 

Бюджет

Бюджетните правомощия са ключов прерогатив за всеки парламент — който разпределя средствата, има правомощието да определя политическите приоритети. След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент споделя със Съвета на Европейския съюз правомощията да определя целия годишен бюджет на ЕС и има последната дума по процедурата.

 

Контрол

Европейският парламент има широк обхват от надзорни и контролни функции. Те му дават възможност да упражнява надзор над работата на други институции, да следи за правилното използване на европейския бюджет и да гарантира точното прилагане на правото на ЕС.

Европейският парламент има право да одобрява и освобождава Европейската комисия.

В началото и края на всяко шестмесечно председателство председателят на Съвета на Европейския съюз обсъжда своята програма с членовете на ЕП на пленарно заседание.

Парламентът може да отправи искане към Съда на ЕС да предприеме действия срещу Комисията или Съвета, ако те действат по начин, който противоречи на духа на правото на ЕС.

Преди председателят, заместник-председателят и Изпълнителният съвет на ЕЦБ да бъдат назначени от Европейския съвет, трябва да бъде поискано мнението на Парламента.

Сметната палата представя годишен доклад относно бюджета за предходната година пред Съвета и Европейския парламент.

Парламентът избира Европейския омбудсман. Омбудсманът се отчита пред Европейския парламент и представя годишен доклад за дейността си пред членовете на ЕП.

Парламентът може да учредява анкетни комисии, за да разглежда случаи на нарушаване на законодателството на ЕС от държавите членки.

 

В последните години Парламентът значително увеличи разискванията, които провежда с всички водещи лица, вземащи решения във връзка с еврото, в опит да се хвърли повече светлина върху начина, по който се вземат решенията в областта на паричната политика. В този смисъл ЕП се превърна в един от малкото форуми, които действат за подобряване на прозрачността на управлението на еврозоната.

 

 

 

Публикацията е по проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”,

Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, съфинансиран от ЕП и НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

footer