На територията на община Кюстендил в 24 пункта е измервано нивото на шум. Тенденцията имереното ниво да надвишава допустимите хигиенни норми от 55-60 децибела продължава. Измерванията се правят с подвижни уреди, като за един ден се правят по три измервания по 5 минути всяко за всеки един от пунктовете.

"Всяка година измерваме шума през летните месеци и изпращаме писма до общинските ръководства със стоиностите от измерванията и с препоръки за необходимите мерки, които да намалят стоиностите на тези шумови нива" оябсни Елена Андонова експрт в РЗИ Кюстендил.

С неблагоприятна шумова среда са 17 измервателни пункта в Кюстендил, като най-сериозно е положението на ул. "Хаджи Димитър" при детска градина "Слънце". Там шума достига до 69-70 децибела.

"Общинските ръководства правят необхоидмото. Изграждат велоалеи, правят се залесителни пояси, а там където вече съществуват се разширяват за да може да се увеличи разстоянието от шума до хората. Светофарните уредби също търпят промени, така че да се намали изчакването на червен сигнал. Полаг се усилия в посока намаляване на този шум." допълва Андонова.