На 20 февруари 2018 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил се проведе стартова пресконференция по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Целта на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община Кюстендил, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността чрез замяна на институционалния модел на грижа за деца и младежи.

Конкретни цели:

  1. Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;

  2. Да се подобри социалната инфраструктура в Община Кюстендил, предоставяща социални услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, чрез:

- Ремонт на помещения на сграда за разширяване дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания чрез включване на дейности за ЦСРИ;

- Изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;

- Ремонт на съществуваща сграда за създаване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.

  1. Да се допринесе за успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността и гарантиране правото на всеки до достъп до качествена грижа и услуги спрямо потребностите му.

Основни дейности:

Дейност 1: „Организация и управление на проекта”.

Дейност 2: „Публичност и визуализация на проекта”.

Дейност 3: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР”.

Дейност 4: „Упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация”.

Дейност 5: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане”.

Целева група: деца и младежи в риск и техните семейства.

Продължителност на проекта: от 09.01.2018 г. до 09.01.2020 г. (24 месеца)

Обща стойност на проекта: 515 000.00 лв., от които 437 750.02 лв. финансирани от
ЕФРР и 77 249.98 лв. национално финансиране.