Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил извършва своята контролна дейност съгласно утвърдения годишен план от Изпълнителна агенция на “ГИТ“ ,в който са заложени проверки по изпълнението на съответни мерки и приоритети, се посочва в прессъобщение до медиите от Любен Ивков изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил.

От началото на годината досега инспекторите са извършили 539 проверки по различни мерки и направления, от които 81 свързани с последиците за здраве и безопасност при работа по време на пандемията Ковид 19. За отчетния период са постъпили 72 броя жалби и сигнали от граждани, организации и синдикати, уточни той. След извършване на съответните проверки е било отговорено индивидуално в законно установения едномесечен срок. В изпълнение на годишния план за контрол на рискови производства и дейности са били проверени 6 обекта.

От началото на годината досега са констатирани 1987 броя нарушения, като те се разпределят приблизително по равно между нарушения свързани с трудовите правоотношения - 985 броя и такива за здравословни и безопасни условия на труд - 982 броя. Установено е, че най-често допусканите нарушения са свързани с провеждането и документирането на инструктажите, оценката на риска и липсващи ел. измервания удостоверяващи безопасността и съответствието на ел. инсталациите.

За извършване на краткотрайна, сезонна, селскостопанска, работа в т.ч. и берачи на череши са издадени 1070 еднодневни трудови договори. За работа в питейни заведения, заведения за бързо обслужване и търговски обекти са издадени 61 броя разрешителни на лица ненавършили 18 години. За същия период има съставени 81 броя АУАН за констатирани нарушения на трудовото законодателство-които са били връчени на работодателите. Болшинството от обжалваните в съда актове биват потвърждавани.