35 украински граждани, бягащи от войната, са настанени на територията на Кюстендилска област и са се регистрирали, от 16 март до днес, съобщи областният управител Катя Димитрова. С тях общият брой на пребиваващите и регистрирани в областта граждани на Украйна става 135. Половината от тях са деца. От новорегистрираните, в Кюстендил са настанени 13 души, в Дупница – 14, а в Сапарева баня – 8. 

Срокът за регистрация на украинските граждани в служба „Миграция“ на Районните управления е до три дни от пристигането им на територията на област Кюстендил, независимо в коя от деветте общини. Това може да бъде направено от лицето/домакин, което ще даде настаняване или е задължение на общините, ако те предоставят място за настаняване. Регистрацията в слуоба „Миграция“ не дава статут на бежанец. Това трябва да бъде посочено изрично като желание от всеки.

На 3.03 2022 г. за гражданите от Украйна Европейският съюз въведе в действие директивата за временна закрила /ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20.07.2001 год./. Това означава, че гражданите от Украйна получават на територията на държавите-членки на ЕС, временна закрила с първоначален срок от 1 година.

На 10.03.2022 год. МС взе решение за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България. С него се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз /ЕС/ 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година. Документът, който ще получават разселени лица от Украйна е „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“, която ще бъде предоставяна от Пункт за първоначален прием към ГКПП. Лицата, допуснати до територията на страната с валидни документи за самоличност, могат да бъдат регистрирани и да им се издава Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила и в ОДМВР Кюстендил, Дирекция Миграция. 

 Към момента в Република България има открити 33 бюра за регистрация на украински граждани за издаване на Регистрационна карта за предоставена временна закрила. Подробна справка за регистрационните служби за регистрация за временна защита на хора, изселени от Украйна може да получите на следния електронен адрес: ukraine.gov.bg/bg/issuance-of-temporary-protection/

След изтичането на 1 година срокът на временната закрила може да бъде продължаван. Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира.

За предоставяне на временна закрила може да кандидатстват: 

Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;

Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;

Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, ако заявят изрично, че искат да ползват статута на временна закрила в срок до 31 март 2022г.

Подробна информация може да намерите на Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна със следния електронен адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/

В края на миналата седмица в сградата на Областна администрация-Кюстендил бе разкрит физически център за подпомагане на хора, търсещи закрила, вследствие на войната в Украйна Основните му функции са събиране на информация, необходима за непосредствено и последващо подпомагане на търсещите закрила, координация между институциите и гражданските организации и доброволците, предоставяне на информация на търсещите закрила и на тези, които желаят да помагат, предоставяне на неща от първа необходимост (базови потребности), психологическа подкрепа, грижа за децата, настаняване, когато такова не е осигурено централно.