Национална агенция за приходите извършва проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Общо по двете фази са подпомогнати 6886 дружества, като 4622 са от ресторантьорския бизнес. Проверките целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение.

66 от проверяваните дружества не са представили отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране. В случай че фирмите не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да възстановят получената помощ.

Дружествата, подлежащи на проверка, са получили уведомление за това чрез комуникация в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020). От НАП периодично напомняха на фирмите, които са получили подпомагане, да следят системата, за да са сигурни, че не са пропуснали информация и документи, свързани с проверката и да прегледат още веднъж документите и отчетите си.

Преди старта на проверките, дружествата бяха информирани от НАП за възможността, в случай че сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция. Подробности и възможностите за възстановяване на получената помощ са достъпни в специализираната рубрика за подкрепа с оборотен капитал в сайта на НАП „Възстановяване на получени средства по програма "Подкрепа с оборотен капитал за МСП" или на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

„В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени средства в хода на проверки и издаване на съответните актове за установяване на публични държавни вземания по чл. 166 от ДОПК. В чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП) е предвидено неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми да бъдат възстановявани ведно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.