При гласуване на дневния ред на днешното извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Кюстендил точка 2 отпадна. Тя касаеше вземането на решение за откриване на процедура по прекратяване на Договор от 05.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциация по ВиК – Кюстендил и ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Не се съгласува и се върна за корекциии Бизнес планът на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 – 2026 г. на основание чл. 198 в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

По време на заседанието, в точка "Други", се разискваха проблеми във връзка с предоставянето на ВиК услугите.