На 16 юли 2021 г. от 10:00ч. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил за периода януари 2014 – юли 2021 г.

Общият брой на сключените договори в област Кюстендил за този период е 703 на обща стойност 197 264 755.95лв. Тези данни са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са сключени 62 договора на обща стойност 21 210 652.71лв. 44 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 18 се изпълняват от фирми. 12 проекта на обща стойност 1 811 872.18 лева са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – общо 466 в цялата област на обща стойност 36 159 277.11 лв. От тях 341 са в община Кюстендил, 179 в община Дупница, 25 в община Сапарева баня, 9 в община Рила, по 10 в общините Бобов дол и Кочериново и 2 в община Невестино. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите, насърчаване на предприемачеството, справяне с последствията от пандемията COVID-19. Най-голям е броят на сключените договори за изпълнение на проекти по процедура „Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – общо 370 бр.

По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 24 проекта на обща стойност 46 618 368.43 лв., от които 13 са на Община Кюстендил, 10 са на Община Дупница и 1 на община Рила.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 118 042,06 лв., както и един интегриран проект на Община Кюстендил, който се финансира от две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР.

Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на Община Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“. 12 проекта на обща стойност 36 641 605.42 лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“, като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с общините Сапарева баня и Бобов дол. Общините Бобошево, Трекляно, Бобов дол, Сапарева баня, Дупница, Рила и Кочериново имат по един проект за рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци. Община Невестино има и проект за „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино”, стойност 878 306,93 лв. Общините Рила, Кочериново и Бобошево са включени в два проекта, изпълнявани от Община Благоевград. По Програмата за морско дело и рибарство има сключени 4 договора на стойност 1 895 957.48 лв, а по Програмата за развитие на селските райони – 116 бр. на обща стойност 23 242 322.80 лв.

 


ОИЦ-Кюстендил е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България.