Днес е официалната премиера на филма „Бъдещето на гората“ https://www.youtube.com/watch?v=1DQQknEj0vg&t=7s, който представя усилията на ЮЗДП за опазване и стопанисване на държавните гори и по-специално дейностите по проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България”. Филмът и проектът се реализират с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

 Общо 555 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на ЮЗДП от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 546, са по Закона за горите и 9 - по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Разлог“ – 135 бр. и „ДГС Самоков“ – 139 бр.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 653,5 кубически метра, от които 162 куб. м. обла строителна дървесина и 491 куб. м. дърва за огрев. Задържани са 23 моторни превозни средства, 58 каруци, 19 бензиномоторни триона и 11 бр. други инструменти за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – въвеждане на електронен превозен билет, пластини с уникален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесината, камери за видеонаблюдение в складовете, се наблюдава трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

- посегателства от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/ - незаконна сеч и транспортиране на дървесина без превозен билет.

- в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране на дървесина без превозен билет.

- нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва за огрев.

ПОЖАРИ

Сравнително спокойна в сравнение с предходната година беше пожарната обстановка през 2020 г. Три пъти по-малко – общо 62, са регистрираните пожари до средата на декември в териториалния обхват на предприятието. От тях 32 пожара - в Благоевградска област, 18 броя – в София и Софийска области, 9 – в Кюстендилска, 2 – в Пазарджишка и 1 – в Ловешка област. Опожарени са общо 2 231 дка, от които 1685 дка са държавни горски територии, 343 дка – частни гори и 202 дка - общинска собственост. За сравнение през 2019 г. са регистрирани 186 пожара на площ от 8184 дка.

Основната причина за възникване на горските пожари продължава да е човешката небрежност и неправилното боравене с открит огън, които са довели до 49 огнени инцидента. Статистиката отчита 10 пожара, възникнали по естествени причини - от мълнии, счупени стъкла и др., както и 3 – умишлени запалвания.

Въпреки превантивните мерки, които предприемат служителите на държавните горски и ловни стопанства, продължават да се предизвикват пожари от почистване чрез изгаряне на стърнища и растителни остатъци на земеделски площи в близост до горските масиви, запалване на сметища, както и прехвърляне на трансграничните пожари от Северна Македония.

Югозападно държавно предприятие ежегодно отделя значителни човешки, финансови и материални ресурси за решаване на проблемите с горските пожари, осъзнавайки тяхното отражение върху екологичното разнообразие и всички отрицателни последици от тях. Основна задача е осъществяване на активна превенция, навременна реакция и бързо ограничаване на възникнали пожари в низов стадий и на малка площ.

 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения в обхвата на ЮЗДП за 2020 г. е общо 1 115 917 куб. м. Сключените договори за продажба на стояща дървесина на корен и добив на дървесина през годината са в размер на 1 457 820 куб. м.

Към средата на декември са реализирани общо 1 008 068 куб. м, или се отчита 90 % изпълнение на планираното за годината количество. Общата реализация на дървесина от териториалните поделения е със 102 814 куб. м. по-малко от отчетените количества дървесина за същия период на 2019 г.

Констатираното изоставане се дължи на свиването на пазара вследствие обявеното на 13.03.2020 год. извънредно положение, както и на продължаващата епидемиологична обстановка. Въпреки това има териториални поделения, в които реализацията на дървесина се осъществяваше в график /Гоце Делчев, Гърмен, Дикчан, Добринище, Земен, Катунци, Кюстендил, Места, Невестино, Осогово, Самоков, Симитли, Трън и др./.

За годината най-голям дял от реализираната дървесина е чрез продажба на стояща дървесина на корен - 62 %, следва продажбата на прогнозни количества дървесина от временен склад и добита дървесина на временен склад – 20 %. Продажбата на добита дървесина от временен склад по ценоразпис е 18 %.

Към началото на декември териториалните поделения са предоставили 154 787 пространствени кубически метра дърва за огрев на 19 508 домакинства. По-голямата част от желаещите лица вече са закупили дърва, но се наблюдава значително намаление на търсенето спрямо 2019 г. Основната причина за това е, че домакинствата вече предпочитат да се отопляват с други алтернативни източници, като газ, пелети и др. Основното търсене на дърва за огрев е в населените места от планинските райони. Въпреки всичко териториалните поделения винаги имат готовност за осигуряване на допълнителни количества за физически лица.

 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОРИТЕ

Югозападното държавно предприятие с приоритет възобновява освободените след пожари, ветроломи, ветровали, каламитети и други абиотични и биотични фактори държавни горски територии. Освободените площи след изведени принудителни сечи при пожари, ветроломи и ветровали се планират за изкуствено залесяване, непосредствено след извеждане на сечта, поради опасността от зачимяване на териториите, както и обрастването им с нежелана храстова растителност, затрудняващи естественото възобновяване.

Предвид спецификата на съхнене на иглолистните насаждения, пострадали от нападение от корояди – поединично съхнене или на групи, като впоследствие короядните петна се разширяват, освободените площи се оставят основно за естествено семенно възобновяване от иглолистни и местни широколистни дървесни видове, в сроковете определени в нормативната уредба. При липса на възобновяване се планира изкуствено залесяване с дървесни видове, съобразени с типа месторастене и екологичната мрежа Натура 2000.

През 2020 г. са планирани за залесяване над 4000 дка. Към момента са залесени 3700 дка, като кампанията продължава. От общото планирано залесяване 2 970 дка са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали.

Стартира планираното за периода 2020–2022 г. залесяване на 3552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от ДФ „Земеделие” по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони

По области:

• Област Благоевград – към момента са залесени над 1600 дка от предвидените за залесяване близо 2000 дка тази година /над 1000 дка са опожарени терени в Кресна и Симитли/, при 1527 дка залесени 2019 г.

• Област София – залесени 671 дка, при 563 дка 2019 г.

• Област Перник – залесени 353 дка, при 266 дка 2019 г.

• Област Кюстендил – залесени 1055 дка, при 587 дка 2019 г.

 

Залесява се основно с различни видове дъб – зимен дъб, цер, благун, космат дъб – общо над 600 000 фиданки и над 7 тона жълъди, следва черният бор - 450 000 фиданки, бял бор – 180 000, бук - 30 000, топола - 25 000, акация, явор и др.

В последните няколко години ръководството на ЮЗДП е насочило усилия в производството и залесяването на местни, медоносни, горскодървесни видове. Над 16 000 фиданки от сребролистна липа, обикновен кестен, шестил, дива круша, киселица и бреза са използвани в тазгодишната залесителна кампания.

Общият брой на използваните фиданки е над 1 милион и 300 хиляди.

През есента на 2020 г. са събрани над 10 тона семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.

 

ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Над половината от стопанисваните държавни горски територии в обхвата на ЮЗДП попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000 и се управляват в съответствие с най-строгите европейски принципи за лесовъдство с цел поддържане и подобряване на тяхното природозащитно състояние.

На дневен ред е проблемът с адекватното възстановяване на горите след природни бедствия и човешка дейност. За да отговори на тези предизвикателства, чрез европейски проект ЮЗДП достави първата и засега единствена в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки със закрита коренова система. Технологията и машините на тази линия отдавна са изпитани в Швеция. У нас задачата на родните лесовъди е да построят съоръжението в разсадника край софийското село Локорско. На това място вече има изградена генна банка за семена от ценни дървесни видове, което е важен плюс при бъдещото развитие на проекта.

Проектът „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE16 NAT/BG/000817) е една от най-успешните инициативи на ЮЗДП, реализирана съвместно с Горската семеконтролна станция - София. А според Консорциума за мониторинг и оценка на ЕК проектът е оценен като един от деветте най-интересни и иновативни в Европа, при това в конкуренция с много други европейски разработки.

Открита официално през 2019 г., поточната линия с капацитет 1,5 млн. броя контейнерни фиданки годишно вече е обект на много силен интерес от клиенти от цялата страна. Към момента по иновативната технология са произведени над 792 000 контейнерни фиданки от 10 дървесни вида. Благодарение на това са залесени общо 1059 дка в държавните горски стопанства в Кресна, Дупница, Осогово и Невестино.

И още европроекти......

ЮЗДП участва в общо 4 европейски LIFE проекта, насочени към възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000 и адаптиране управлението на горите към промените в климата. През следващите 4 години в сътрудничество с природозащитната организация WWF България предстои изпълнението на проект: „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони”, или накратко LIFE REFOREST.

Новата инициатива ще надгражда изпълнявания към момента от ЮЗДП проект LIFEFORHAB. Предвижда се да бъдат възстановени чрез залесяване 2750 дка увредени приоритетни горски местообитания в 6 защитени Натура 2000 зони. Освен производството на милиони контейнерни фиданки и мащабното залесяване, което предприятието ще извърши със собствени работници, е предвидено и изграждане на информационен център за горите и екомрежата в разсадника в с. Локорско. Ще бъде създаден и модел за възстановяване на засегнати от природни нарушения гори.

Също международен проект с продължителност 7 години е този за „Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори и общности“, в който ЮЗДП е с ключово участие. Разработката се финансира от програма LIFE – „Действия по климата” на ЕК. Партньори са Световният фонд за дивата природа (WWF), Чешкият университет в Прага за природни науки, Словашкото държавно горско предприятие и унгарската Национална асоциация на частните горовладелци.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани пилотно 3 основни мерки за адаптация на горите към климата. Първата включва разработване на система за ежемесечен мониторинг на процесите в горите на предприятието чрез сателитни данни. Това ще позволи бърза реакция за ограничаване на щетите, които са резултат на повреди от биотични и абиотични фактори. По втората мярка ще се изграждат семепроизводствени градини от сухоустойчиви дървесни видове и тестови залесявания в най-южните части на предприятието - Гоце Делчев, Сандански и Петрич. Ще се търсят най-подходящите видове в най-уязвимите територии, с оглед променящия се климат. Като част от третата мярка ще се осигури нова модерна техника за тестово прилагане на методи за бърза и рентабилна трансформация на иглолистните култури в по-устойчиви насаждения. Ще бъде приложена в ДЛС „Витошко-Студена” и в горските стопанства в Радомир, Невестино и Кюстендил.

„Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България” е следващият 5-годишен проект, който ще се реализира в партньорство със Североизточното държавно предприятие и с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

В рамките на изпълнението му ще бъдат премахнати насаждения от инвазивни дървесни видове върху площ от 1053 дка на територията на СИДП. На тяхно място ще бъдат залесени типични за района смесени широколистни гори. Залесителните дейности включват и възстановяване на полезащитните пояси в лошо състояние върху площ от близо 2000 дка. Като основен партньор по проекта ЮЗДП ще произведе 50 000 контейнерни фиданки за залесяване и ще организира обмен на опит за възстановяване на естествени горски екосистеми в защитени зони. В проекта участват още ИАГ, Romsilva, СЦДП, АБЗ-2006 и WWF.

 

ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

През 2020 г. завърши успешно процесът на горска сертификация по международния стандарт FSC® на всички държавни горски територии в обхвата на ЮЗДП с обща площ от близо 678 000 хектара. Сертификатът по FSC е гаранция за прилагане на най-строгите международни изисквания за природосъобразно стопанисване на горите и е в отговор на засиления обществен интерес, както и на повишеното търсене на продукти от сертифицирана дървесина на българския и международния пазар.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

През 2020 г. ЮЗДП изпълни и финализира редица обекти, финансирани със средства от фонд „Инвестиции в горите”. Изготвени са проекти за основен ремонт и рехабилитация на трайни горски пътища /ТГП/ с обща дължина 47,3 км в държавните горски стопанства в Брезник, Петрич, Дикчан и Сандански. Предстои издаване на разрешения за строеж от съответните общински администрации и стартиране на ремонтни дейности.

Завършено е изграждането на 19 км нови пътища, както и ремонт и рехабилитация на 23 км съществуваща горска пътна мрежа.

Възстановяват се изградени преди 40-50 години технико-укрепителни съоръжения, които са с изцяло обществена полза, тъй като защитават населените места от наводнения, свлачища и ерозия. Последният завършен проект е за основен ремонт на 3 баража над с. Стоб, община Кочериново, в района на „ДГС Рилски манастир”, с което е прекратено ерозионното въздействие на пороен водосбор над селото. Така общият брой на основно ремонтираните баражи през последните четири години е 9. Изготвен е инвестиционен проект за основен ремонт на 1 мостово съоръжение и е завършен ремонтът на други 2 моста.

В рамките на предвидения финансов ресурс от 300 000 лева, до момента са закупени 87 частни поземлени имота в горски територии. След отправени покани до собствениците на първите 127 класирани имота, са регистрирани откази от сделка за 31 имота, а останалите 9 ще бъдат закупени до средата на м. януари.

Общо 159 са частните горски имоти на територията на ЮЗДП, допуснати и класирани на втори етап във втората кампания за закупуване от държавата.

ЮЗДП кандидатства и сключи договор за частично финансиране по "Проект за подобряване условията на труд в административни сгради на "Югозападно държавно предприятие" ДП и Държавни горски стопанства - Териториални поделения". През 2019 и 2020 г. се извършиха ремонтни дейности в административните сгради на Централно управление на ЮЗДП и териториалните поделения в Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич и Елин Пелин. Останалите ремонти на сгради и съоръжения са финансирани от стопанската сметка на ЮЗДП.

Възложено е изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на 7 сгради в държавните горски стопанства Елешница, Добринище, Гоце Делчев, Невестино, София, Теветен и ловно стопанство „Витошко-Студена”.

През 2020 г. е закупена специализирана техника за подпомагане дейността на предприятието. В съответствие с изискванията на Закона за горите са изготвени задания и горско-стопански планове за съответните горски територии.