Епизоотичната обстановка на територията на област Кюстендил по отношение на острите заразни заболявания по животните е благоприятна. Няма случаи на положителни проби за Африканска чума по свинете /АЧС/. Това бе докладвано по време на днешното заседание на Областната епизоотична комисия. Заседанието председателства зам. областният управител д-р Матей Попниколов, а участие взеха представители на ОДБХ – Кюстендил и на ангажирани по темата институции.

Доклад пред членовете на Епизоотичната комисия представи д-р Емил Гъгнев от ОДБХ – Кюстендил. Той обобщи ситуацията в страната по отношение на болестта АЧС. „През месец май и юни са изследвани 13 броя диви свине, отстреляни от ДЛС „Осогово“. Няма случаи на положителни проби“, обясни д-р Гъгнев.

Присъстващите бяха запознати и с оценката за риска, дадена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига /ЦОРХВ/. Според него, вероятността АЧС да се появи отново и да се разпространи в рамките на Югозападен регион, е на високо ново на риск. Вирусът на АЧС присъства в дивата природа на територията на цялата страна и в съседни държави (Р. Сърбия и Р. Гърция), затова и оценката на риска от повторна поява и разпространение на АЧС за регион Югозападен се оценява с високо ниво на риск.

Съгласно чл. 132, ал.1 от ЗВД собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни, трябва да осигуряват и спазват мерките за биосигурност. Животни се отглеждат в животновъдните обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ. Разрешението за населване се издава при условията и по реда на процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ, след извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз основа на предварителна оценка на риска, изготвена от ЦОРХВ. Оценката на риска се изготвя за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект. В нея се включва и индивидуална оценка за индустриалните и/или фамилни ферми.

Припомняме, че съгласно ЗВД, животновъдните обекти – лични стопанства, подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. Във връзка с по-облекчената процедура по регистрация бе предприета информационна кампания сред кметовете на населени места, за да се разясни начинът на регистрация на личните стопанства.

По време на заседанието на Епизоотичната комисия стана ясно още, че към 08.07.2020 г., на територията на област Кюстендил, са постъпили 325 заявления за регистрация. Те са подадени чрез кметовете на населени места, като са регистрирани 309 бр. животновъдни обекта тип „лично стопанство“.

Проверени са също така 516 собственици на животновъдни обекти от общо 946 броя, приложили марката „доброволно клане на свине“ към 26.08.2019 г.

Новорегистрирана е един брой фамилна ферма за отглеждане на свине майки. В процедура на регистрация са още две ферми. Общият брой фамилни ферми е 4. Регистрирани индустриални ферми за свине на територията на областта няма.