Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Изготвена и проведена бе тръжна процедура за избор на фирма - изпълнител за допълнителен ремонт в сградата в село Соволяно, в рамките на Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран по програмата Интеррег- ИПП ТГС България- Македония. Комисията определи за победител "Строителна фирма - РИЛА" ЕООД.

Ще бъдат изпълнени допълнителни строителни мерки, с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата. Ремонтните дейности ще бъдат в антретата на първия и втория етаж, както и в занималните.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.