Казвам се Даниел Постолов. Семейството ми има склюени договори за аренда с Община Невестино за около 20 дка. земеделска земя за създаване на нови черешови градини. Със скалъпена преписка и нередовни документи успяват да ми развалят договора за 1.636 дка земеделска земя, находяща се в землището на село Еремия.


От представените документи е видно, че Общинска служба Земеделие с. Невестино е възстановила имот в местност „Валого – Церо”??? на Владимир Евтимов Мурджов, без перфектно доказателство на правото за собственост, т.е. за всички собственици от с. Еремия са налице декларациите за внесени в ТКЗС земи от 1956 г. Същият е внесъл в ТКЗС само 9,700 дка, а с клетвена декларация увеличава имотите си на 15,750 дка, като е приложено и решение № 06075 от 19.08.1993 г. без подписи на председател, секретар и членове. Представен е протокол за трасиране с претенции за реституция, като за установяването на границите на земеделския имот не са повикани съседите, които да дадът потвържението си и да се подпишат в протокола и няма основателни доказателства за стари реални възстановими граници (слогове, межди, камъни, дървета) служещи за ориентири за да бъде върнат въпросния имот точно там. От протокола е видно, че наследника Емил Владимиров Евтимов сам си преценява къде да си посочи имота, дори без да има присъствие на служител от Поземлената комисия, който да легитимира правотата на този акт. След като се скалъпват „ДОКУМЕНТИТЕ” и се прави проект скица за земеделския имот Община Невестино не е упражнява контрол по преписката и решението на Общинска служба земеделие Невестино и допуска Общински съвет да гласува връщането на имота.

Имот за който е сключен Договор за аренда от 04.06.2012г., надлежно вписан в Службата по вписванията при КРС като акт № 67, том ІІ, вх. рег. № 1693/05.06.2012г., ведно със скицата към него и акт за Общинска частна собственост №265/08.05.2012г. От което е видно, че Общински съвет изобщо не е прегледал преписката. Всичко това става най-вече защото е замесен вътрешен човек в цялата схема, а именно Пламен Керелски, който е горски в Община Невестино и получател на половината имот от страната на наследницата Йорданка Владимирова Керелска. За капак на всички неволи Районен и Окръжен съд не признават договора за аренда за нищо. 25 годишен договор надлежно вписан в Службата по вписванията при КРС за съда не струва нищо, както и самата Агенция по Вписванията. Според закона за аренда в земеделието и по-точно чл.17/2/ Приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването. На 25.06.2015. съм осъден от наследниците на Владимир Мурджов с решение на Окръжен Съд Кюстендил и изгонен на улицата с редовно сключен, вписан и актуван имот, направени инвестиционни разходи по имота за около 6000 лв., пропуснати ползи за около 30 000 лв. и съдебни разходи за около 3000 лв., но явно скалъпената реституция има по-голяма тежест. Към момента сме входирали исковата молба за 6000 лв. до РСК.

 

имота преди реституцията

имота след реституцията